Usvojen je Akcijski plan za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti koje se odnose na sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke.

Akcijski plan usvojio je gradonačelnik Vojko Obersnel na posljednjem kolegiju, a na temelju zaključka Gradskog vijeća iz studenog 2019. godine o potrebi donošenja seta mjera kojim će se pokušati spriječiti  vandalsko ponašanje.

Akcijski plan sadrži preventivne i  represivne mjere, no kako je sankcioniranje počinitelja otežano, naglasak u akcijskom planu je upravo na preventivnim aktivnostima, posebice na provođenju edukacije s ciljem razvijanja svijesti o potrebi čuvanja gradske imovine već od najranije dobi.

Osim edukacijskih aktivnosti, preventivne mjere za sprječavanje vandalizma uključuju i mjere pojačavanja javne rasvjete i postave video nadzora na površine javne namjene, ustroj i kontinuirano vođenje baze podataka o vandalizmu, uvođenje obveze premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine te druge slične mjere koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja odnosno izbjegavanja nastanka slučajeva vandalizma. Pod represivnim mjerama razumijevaju se sve aktivnosti i radnje usmjerene kažnjavanju nastalih slučajeva vandalizma.

Vandalizmom se uništava imovina i nagrđuje grad

Vandalizam i oštećenja gradske imovine, jedan je od učestalijih problema s kojima se susreću mnoge urbane sredine. Neki od primjera vandalizma odnose se na krađu poklopaca šahti, uništavanje klupa, oštećivanje zelenila, fontana i prometnih znakova, vožnja skateboardima po pješačkim zonama ili pak oštećivanje vozila javnog prijevoza i autobusnih čekaonica.

U određenim dijelovima grada Rijeke, uočen je porast iscrtavanja grafita, koji stvaraju značajne probleme stanarima. Samo uklanjanje grafita s pročelja zgrada i saniranje oštećenja na urbanoj oprem zahtijeva izdvajanje značajnih financijskih sredstava. Osim što uništavaju i nagrđuju imovinu te smanjuju njezinu vrijednost, grafiti nepovoljno utječu na atraktivnost grada kao turističke destinacije.

Još jedan od oblika uništavanja i oštećivanja gradske imovine je nedozvoljeno plakatiranje po autobusnim stajalištima, drvoredima, stupovima javne rasvjete ili pak semaforima. Lijepljenjem raznih oglasa u prvom se redu oštećuje gradska imovina te njihovo uklanjanje iziskuje dodatne troškove. No, problem je još i veći – plakate često ostavljaju nelegalni skupljači glomaznog otpada, koji preuzimaju otpad od građana i bezobzirno ostavljaju na javnim površinama, stvarajući pri tome mini divlje deponije ili ih ostavljaju pokraj spremnika za miješani komunalni otpad, koji na kraju mora ukloniti „Čistoća“. Naime, djelatnici reciklažnih dvorišta prepoznaju te osobe i odbijaju primiti njihov otpad, jer nemaju dozvolu za obavljanje te djelatnosti.

Od pojačanog nadzora pojavljivanja novih grafita do nove javne rasvjete i video nadzora

U sklopu preventivnih mjera Grad Rijeka će, sukladno mogućnostima proračuna, raditi na pojačavanju javne rasvjete i postavi video nadzora na površinama javne namjene gdje je učestala pojava vandalizma. Odluka o tome na kojim će se lokacijama postaviti nadzorne kamere donijet će se na temelju podataka o počinjenom vandalizmu, koji će se objediniti u posebnu bazu podataka. Podatke o vandalizmu dostavljat će komunalni redari i tajnici mjesnih odbora, koji će pojačano vršiti obilazak i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi.

U suzbijaju pojave vandalizma mogu aktivno sudjelovati i građani, na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na besplatni broj telefona Komunalnog redarstva 0800 51 00 ili putem  posebne rubrike web servisa „Gradsko oko“, koja će uskoro biti predstavljena javnosti.

Grad će organizirati interventno uklanjanje grafita u što kraćem roku od prijave ili uočavanja grafita, odnosno u roku od 24 sata od obavijesti policije o izvršenom očevidu, na gradskoj imovini, javnim površinama ili na zgradama komunalnih i trgovačkih društava te ustanova u vlasništvu Grada. Uklanjanje štetnih posljedica u ostalim slučajevima vandalizma, poput plakatiranja ili oštećenja urbane opreme, izvršit će se sukladno financijskim i operativnim mogućnostima Grada. U slučaju utvrđenja počinitelja vandalskog čina, uklanjanje štetne posljedice izvršit će se o njegovom trošku.

Komunalni redari se susreću s problemom sankcioniranja počinitelja

Također, komunalni redar ovlašten je predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga te naplatiti novčanu kaznu u visini od 1.000 kuna na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja. Unatoč važećim odredbama, sankcioniranje počinitelja otežano. Naime, za poduzimanje mjera potrebno je da komunalni redar, kao službena osoba, zatekne počinitelja u prekršaju, a većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima.

Komunalno redarstvo u suradnji s nadležnom Policijskom upravom aktivno radi na rješavanju ove problematike na način da odmah po uočavanju štete prouzročene vandalskim činom, obavještava o tome nadležnu policijsku upravu kako bi poduzeli mjere u svojoj nadležnosti radi otkrivanja počinitelja. Kaznenim zakonom je propisana kazna za vandalizam od šest mjeseci do pet godina.

Uvođenje obveze premazivanja pročelja financiranih sredstvima grada zaštitnim premazom do tri metra visine

Akcijskim planom je predviđeno uvođenje obveze premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine na zgradama čija se pročelja obnavljaju uz sufinanciranje iz gradskog proračuna .

Također, brošurama, letcima i digitalnim alatima provest će se senzibilizacija javnosti o potrebi sprječavanja pojave vandalizma na području grada Rijeke, postupanju u slučaju uočavanja vandalizma, o načinu i uvjetima sprječavanja vandalizma te sankcioniranju počinitelja. U provođenju građanskog odgoja, posebna će se pažnja usmjeriti na razvijanje međuljudske i građanske ključne kompetencije za cjeloživotno učenje.

Radi praćenja poduzimanja mjera utvrđenih ovim Akcijskim planom gradonačelnik će imenovati koordinacijsko tijelo na vrijeme od četiri godine.