Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj 32. sjednici prihvatilo je inicijativu za pristupanje Grada Rijeke s projektom “Rijeka – zdravi grad” IV. fazi projekta “Europska mreža zdravih gradova” (2003. – 2007.) Svjetske zdravstvene organizacije.

Zdravstveni profil grada RijekeIV. faza projekta “Europska mreža zdravih gradova”

Faza IV. temelji se na dva ključna elementa; na ulaganju u unapređenje zdravlja i na bliskoj suradnji s Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u svezi bitnih tema. Ulaganje u razvitak zdravlja i nadalje se mora temeljiti na suradnji i naglašavanju jednakosti koje se odnose na odrednice zdravlja, održivi razvitak i sudjelovanje i demokratsko upravljanje. U skladu s time gradovi koji će sudjelovati u ovoj fazi projekta trebat će primijeniti plan unapređenja zdravlja u skladu s najnovijim zdravstvenim profilom grada, odnosno izvješćem o zdravlju u gradu.

U IV. fazi naglasak će biti i na zdravom starenju, odnosno postupcima koji se odnose na potrebe starijih osoba u svezi sa zdravljem, skrbi i kvalitetom življenja. Poseban naglasak će se staviti na aktivan i neovisan način življenja osoba starije životne dobi, stvaranje okruženja koje će za ove osobe biti podržavajuće i koji će im osigurati pristup primjerenim službama osjetljivim na njihove potrebe. Ulazak u IV. fazu projekta “Europska mreža zdravih gradova” znači promociju Grada Rijeke, direktnu komunikaciju Grada sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, suradnju s ostalim gradovima uključenim u projekt, promicanje inovacija i promjena u zdravstvenoj politici na lokalnoj razini, a sve u cilju uravnoteženja prioritetnih ciljeva i harmonizacije uvjeta življenja koji se podudaraju s proklamiranim principima projekta u cijelosti.

Zadatak članica ove faze tijekom prve dvije godine projekta je rad na temama zdravog urbanog planiranja i procjeni utjecaja na zdravlje. Institucije koje se bave urbanim planiranjem u gradu trebat će potaknuti i podržati u integriranju odrednica zdravlja u njihove strategije planiranja i inicijative koje naglašavaju jednakost, dobrobit, održivi razvitak i sigurnost zajednice.

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb izradio je Zdravstveni profil grada Rijeke što predstavlja važan produkt projekta “Europska mreža zdravih gradova”.

Profil se bavi zdravljem ljudi i uvjetima u kojima žive. Radi se o kvantitativnom i kvalitativnom opisu zdravlja građana i čimbenika koji su povezani sa zdravljem ili na njega utječu. Zdravstveni profil grada daje prikaz, za grad relevantnih podataka u svezi zdravlja, identificira zdravstvene probleme u gradu, probleme u svezi čimbenika koji utječu na zdravlje i potencijalna rješenja istih, identificira područja na kojima bi se mogle provoditi akcije unapređenja zdravlja.

Zdravstveni profil grada izrađen je prema metodologiji koju je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija odnosno Europski ured projekta “Europska mreža zdravih gradova”. Za potrebe izrade zdravstvenog profila Grada Rijeke korišteni su podaci koji su zadovoljavali kriterije relevantnosti za tematiku zdravlja te kriterije statističke valjanosti i pouzdanosti. Podaci za Grad Rijeku uspoređivani su s podacima dobivenim na nivou Republike Hrvatske ili drugih europskih zemalja.

Zdravstveni profil Grada Rijeke sadrži slijedeća poglavlja: stanovništvo, zdravstveni status, stilovi življenja i zdravstveni ishodi, uvjeti stanovanja, socio-ekonomski uvjeti, kakvoća i zaštita okoliša, infrastrukturni sustavi, osobe starije životne dobi.

Na temelju postojećeg zdravstvenog profila izradit će se gradski plan zdravlja koji će u sebi sadržavati strategije i vremenske odrednice rješavanja najbitnijih problema u svezi zdravlja građana i svega što na njega utječe.