Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara stanova.

Izmjene vezane uz obveze iz Zakona o najmu stanova

Izmjene odluke uvjetovane su izmjenama Zakona o najmu stanova, vezane uz obveze jedinica lokalne i područne samouprave prema zaštićenim najmoprimcima i zaštićenim podstanarima.

U Zakonu o najmu stanova jedinica lokalne samouprave, na čijem se području nalazi stan, dužan je zaštićenom najmoprimcu, zaštićenom podstanaru, odnosno predmnijevanom najmoprimcu (koji na temelju posebnog propisa prima zajamčenu minimalnu naknadu),  osigurati drugi odgovarajući stan u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, Grada Zagreba, Republike Hrvatske ili druge osobe, u kojemu ima prava i obveze najmoprimca koji je sklopio ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme sa zaštićenom najamninom, najkasnije do 31. kolovoza 2023. Ako jedinica lokalne samouprave ne raspolaže stambenim fondom ili sredstvima, obvezu prema zaštićenom najmoprimcu preuzima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Ova dužnost ne prestaje istekom propisanog roka.

Također, Zakonom je propisano da zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar, odnosno predmnijevani najmoprimac, kojemu je pravo prestalo, nije dužan iseliti se iz stana koji koristi do ispunjenja dužnosti Republike Hrvatske odnosno dužnosti Grada Zagreba, odnosno jedinice lokalne samouprave kao i da je od 1. rujna 2023. pa do ispunjenja svoje dužnosti Republika Hrvatska, Grad Zagreb, odnosno jedinica lokalne samouprave dužna vlasniku stana plaćati naknadu u visini slobodno ugovorene najamnine na tržištu.

Zakonom je propisano da troškove preseljenja snosi Republika Hrvatska putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje, Grad Zagreb, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Zakonom o najmu stanova također je propisano da zaštićeni najmoprimac i zaštićeni podstanar u stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske ima pod jednakim uvjetima prednost pred drugim zainteresiranim osobama prilikom davanja u najam ili prodaje stana koja se provodi na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja te davanja u najam ili prodaje stana koji je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske koji se daje u najam ili prodaje javnim natječajem, pod uvjetom da se najmodavcu obveže otkazati ugovor o najmu stana i predati mu stan po useljenju u novoiznajmljeni, odnosno kupljeni stan.

Stoga se predlaže da se izmjenama Odluke o najmu stanova propiše prednost pod jednakim uvjetima zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara u stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske pred drugim zainteresiranim osobama prilikom davanja u najam stana u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Izmjene vezane uz Zakon o životnom partnerstvu

Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog propisana je institucija životnog partnerstva osoba istoga spola, kao formalna i neformalna, a koja je izjednačena s bračnom zajednicom, odnosno izvanbračnom zajednicom. Stoga se ukazala potreba da se Odluka izmijeni na način da se proširi i pobliže definira tko sve može biti član obiteljskog domaćinstva najmoprimca te na koji način dokazuje svoj status.

Iznimke vezane uz veličinu stana

Nadalje, u članku 17. Odluke propisano je što se smatra odgovarajućim stanom u smislu Odluke o najmu stana, a to je da svakom članu obiteljskog domaćinstva pripada samo jedna soba koja ima površinu najmanje 17 m2. U praksi se ukazala potreba da se omogući najmoprimcima mogućnost najma i manjeg stana od onoga koji bi bio odgovarajući za njega, a sve zbog ograničene količine stanova kojima Grad Rijeka raspolaže. Slijedom iznesenog, predlaže se izmijeniti članak 37. Odluke na način da se podnositelju zahtjeva može ponuditi i stan koji nije odgovarajući u smislu članka 17. ove Odluke, ali samo u slučaju kada stan ima jednu sobu manje od odgovarajućeg stana.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi obje odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.