Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

60% ubrane spomeničke rente uplaćuje se u korist grada

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih regulirano je da se prihod od spomeničke rente može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a 60% tog prihoda uplaćuje se  u korist grada na području koje je renta ubrana.

Radi korištenja spomeničke rente, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 6/10, Službene novine Grada Rijeke broj 3/14).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

Do sada obnovljeno 59 pročelja i krovova zgrada, trenutno se obnavlja Casa Nave

Od 2006. godine, kada je objavljen prvi poziv vlasnicima građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini grada Rijeke i građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, u Rijeci je obnovljeno 59 pročelja i krovova zgrada, u iznosu od 23.112.847,02 kn, a trenutno je u obnovi i 60. pročelje zgrade na adresi Laginjina 19 (Casa Nave), u koje je do sada utrošeno u 2021. godini 111.410,50 kn od ukupno ugovorenog iznosa sufinanciranja od 835.568,80 kn s PDV-om.

Naime, 2020. godine, uslijed COVID-19 pandemije i radi mjera pomoći gospodarstvu, donesena je odluka o odgodi plaćanja spomeničke rente te je Grad Rijeka donio odluku o neraspisivanju Javnog poziva vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente  za 2021. godinu.

Nakon donošenja Proračuna i Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini, odgođena je provedba Programa te donesena odluka o nastavku programa s Liste prioriteta za 2019. i 2020. godinu.

Program Laginjina 19 započeo je u 2021. godini i nastavlja se u 2022. godini, za što je osigurano 800.000,00 kn u Proračunu Grada Rijeke.

U projekcijama Proračuna Grada Rijeke, u 2023. i 2024. godini predviđen je iznos od 2.800.000,00 kn za realizaciju Programa.

Kako bi se Program nastavio realizirati, a vezano uz trenutne okolnosti povećanja cijena na tržištu, predlažu se izmjene i dopuna Pravilnika.

Što donose predložene izmjene pravilnika?

Predlaže se utvrđivanje mogućnosti podnositelja prijave da ostvari sufinanciranje po Programu za obnovu jedne građevine jedanput u osam godina, s namjerom da se što većem broju prijavitelja omogući da ostvare pravo na sufinanciranje po Listi prioriteta.

Izmjenama i dopunama propisuje maksimalan iznos sufinanciranja od strane Grada Rijeke, koji ovisi o zoni i stupnju konzervatorske zaštite građevine. Tako se za građevine unutar A-zone i građevine koje su pojedinačno zaštićene predviđa sufinanciranje 50% troškova, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kn, a za građevine unutar B-zone i C-zone se predviđa sufinanciranje 40% troškova, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kn. Navedena odredba, kojom se propisuje maksimalan iznos sufinanciranja, uvodi se s ciljem da se što većem broju korisnika omogući raspodjela proračunskih sredstava namijenjenih za tu svrhu.

Dodatno, s obzirom na okolnost poremećaja na tržištu koje je izazvalo povećanje cijena građevinskog materijala i proizvoda, predlaže se, u cilju zaštite Proračuna Grada Rijeke od utjecaja poremećaja cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, da u iznos sufinanciranja ne ulaze moguća povećanja cijena građevinskog materijala i proizvoda koja mogu proizaći iz ugovora o izvođenju radova.

Iznos sufinanciranja troškova jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostao bi fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krova do njegovog okončanja.

Predlaže se raspisivanje javnog poziva, umjesto svake dvije, svake tri godine, u pravilu u mjesecu ožujku. U navedenom roku od tri godine se očekuje da se programi sa Liste prioriteta i realiziraju. Odredba omogućuje da se prijaviteljima da dulji rok za realizaciju programa u uvjetima otežanih okolnosti na tržištu, a vezano je za rok važenja Liste prioriteta.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Pravilnik bio što kvalitetnije u konačnici formiran.