Odluka o komunalnom redu tiče se svih građana, a konzultacija s građanima o novoj Odluci traje do 14. veljače. Uključite se!

Na stranicama E-konzultacija objavljeno je Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu. Ovaj propis tiče se svih građana bez iznimke budući da se područje koje ova Odluka uređuje odnosi na sve koji žive, rade ili borave u urbanoj sredini grada Rijeke.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. veljače 2019. godine, a nova Odluka o komunalnom redu se donosi zbog nužnosti njena usklađenja s dva zakona i jednom uredbom.  Zbog toga je u svom većem dijelu nova Odluka istovjetna dosadašnjoj, no ipak donosi i izmjene, a one se uglavnom tiču sljedećih područja:

 • jasnije određenje poslova i ovlasti komunalnih redara,
 • proširenje održavanja komunalnog reda na zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine namijenjene za parkiranje vozila,
 • propisivanje zabrane postavljanja tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge  opreme te klima, antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Naime Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18), s kojim je nužno uskladiti Odluku o komunalnom redu, stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Njime su određena načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja u vezi s obavljanjem komunalnih djelatnosti, naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području općina, gradova i županija

Nadležnosti komunalnih redara

Tijekom godina, donošenjem različitih zakona i propisa (propisi o cestama, propisi o održivom gospodarenju otpadom, propisi o građevinskoj inspekciji, propisi o zaštiti od buke, propisi o zaštiti životinja) proširivane su nadležnosti komunalnih redara, a stari Zakon o komunalnom gospodarstvu nije se usklađivao s tim propisima. Stoga su postojali brojni nedostatci koji su ograničavali komunalne redare u radu. Primjerice, starim Zakonom nije bila predviđena mogućnost da komunalni redar legitimira građanina i utvrdi mu identitet, a to je stupanjem na snagu novog Zakona sada omogućeno. Također, propisi koji su proširivali nadležnosti komunalnih redara uopće nisu uzimali u obzir osposobljenost komunalnih redara za obavljanje određenih vrsta posla. Novi Zakon stoga je propisao da komunalni redar mora imati najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje.

Postavljanje klima, antena i drugih uređaja

Nadalje, do sada ničim nisu bili regulirani uvjeti i način postavljanja klima, antena i drugih uređaja na zgradama. Tom tematikom skromno se bavio tek Zakon o građevinskoj inspekciji koji je pak propisao da komunalni redar ima pravo i obvezu narediti uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje. No tek nova Odluka o komunalnom redu, temeljeći se na novom Zakonu, sadrži uvjete i načine postavljanja spomenutih uređaja čime se sada uvodi preciznije reguliranje kao i sankcioniranje osoba koje te predmete postave ili smjeste suprotno utvrđenim uvjetima.

Komunalni red na javnim površinama, ali i na zemljištima Grada  

Komunalni redar je nadležan nadgledati i održavati komunalni red na javnim površinama. U novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu nadležnost komunalnog redara proširena je i na zemljišta koje se nalaze u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, stoga su i u novu Odluku o komunalnom redu unesene odredbe koji se odnose na zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za gospodarske i druge svrhe, javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

Usklađenje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i povezanom Uredbom

Odluka o komunalnom redu također se mora uskladiti i sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom  (NN broj 50/17) u dijelu koji se odnosi na prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom.

Valja ovdje podsjetiti da je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/18 i 9/18) i njome odredilo da nadzor nad provedbom također izvršava Direkcija za komunalno redarstvo Grada Rijeke.

Što se propisuje novom Odlukom o komunalnom redu?

Zakonom o komunalnom gospodarstvu određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

 • uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
 • način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
 • uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
 • održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Sadržajno, prijedlog nove Odluke je podijeljen na jedanaest poglavlja i to:

 1. Opće odredbe,
 2. Uređenje naselja,
 3. Način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe,
 4. Uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
 5. Održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,
 6. Prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom,
 7. Uklanjanje snijega i leda,
 8. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
 9. Mjere za provođenje komunalnog reda,
 10. Kaznene odredbe i
 11. Prijelazne i završne odredbe.

Kako se možete uključiti u konzultaciju?

Svoje prijedloge vezane uz novu Odluku o komunalnom redu možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja o ovoj odluci, a komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice navedenog savjetovanja.

Uključite se!