Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. listopada 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice roditelje djece rane i predškolske dobi te dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Izmjene zakona na značajno drugačiji način regulirale način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić

Grad Rijeka osnivač je triju dječjih vrtića: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u gradske dječje vrtiće utvrđen je posebnim odlukama za svaki pojedini vrtić, ali su odluke identične u svom sadržaju. Radi se o Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13), Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18).

Dana 31. svibnja stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 57/22) koji je donio brojne novine u sustav odgoja i obrazovanja te je, između ostaloga i na značajno drugačiji način regulirao ostvarivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić. Dakle, prednost za upis u vrtić, u situaciji nedostatnih kapaciteta za upis sve prijavljene djece, ostvaruje se na temelju zakonom propisanih kriterija.

Također, materijalom se predlažu dodatne izmjene postojećih rješenja odnosno izvjesna poboljšanja za koja je putem dugogodišnje prakse provedbe Odluka o načinu ostvarivanja prednosti utvrđeno da bi doprinijele racionalnosti provedbe upisa djece u dječje vrtiće.

Najznačajnija izmjena – prvenstvo pri upisu ostvaruju u prvom redu djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života

Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju proširen je dosadašnji krug kategorija djece koja ostvaruju prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u slučaju nedostatnih kapaciteta dječjeg vrtića. Sljedeći zakonske odredbe, prvenstvo pri upisu ostvaruju u prvom redu djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Nakon što ova djeca ostvare upis u vrtić, zakon utvrđuje daljnje kategorije reda prvenstva, i to: djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Veća zaštita djece sa statusom azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom

Prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruje dijete koje ima prebivalište na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji. Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Rijeke, izjednačava se u prednosti pri upisu s djetetom iz prvotno navedene kategorije ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište odnosno ustanova socijalne skrbi sjedište ili podružnicu na području Rijeke.

Nadalje se predlaže usuglašavanje Odluke s postojećim odlukama o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića, kojom su strani državljani s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj a koji žive na području grada Rijeke u pogledu sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni programa dječjeg vrtića izjednačeni s roditeljima-korisnicima usluga koji su hrvatski državljani te imaju prebivalište na području grada Rijeke. Slijedom hrvatskog članstva u Europskoj uniji i prihvaćanjem ideje o slobodi nastana, veće mobilnosti građanstva te fleksibilizacije tržišta rada u pogledu zapošljavanja stranih državljana, smatramo potrebnim pružiti strancima koji se dosele u naš grad jednake mogućnosti skrbi o svojoj obitelji kao i našim državljanima. Također smatramo značajnim dugoročno omogućiti roditeljima djece predškolske dobi sa statusom azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom sa područja grada Rijeke, upis u dječji vrtić pod jednakim uvjetima kao i ostalim kategorijama stranaca čime će se ovoj djeci omogućiti integracija u društvo te prilika za rast, razvoj i ispunjenje svojih potencijala u podržavajućem okruženju.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedeni prijedlog odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka u konačnici bila što kvalitetnije formirana.