Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtići na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Zakonski okvir i uvodna obrazloženja

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, utvrđuje se u skladu sa Zakonom i pripadajućim podzakonskim propisima. Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtići, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, naplaćuju svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te program predškole.

Odlukom Županijske skupština PGŽ-a jedinice lokalne samouprave dužne su dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela utvrditi visinu novčanih sredstava kojim će iz svog proračuna sufinancirati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječjem vrtiću kojeg polaze djeca s prebivalištem na njihovom području, a koja su upisana u dječji vrtić drugog osnivača.

Gradsko vijeće Grada Rijeke Program uobičajeno donosi u mjesecu lipnju. Međutim, ove se godine donošenje Programa iznimno predlaže u mjesecu ožujku poradi predstojećeg prestanka mandata članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i provedbe lokalnih izbora, a sve kako bi se osigurao kontinuitet sufinanciranja predškolske djelatnosti i pružila sigurnost roditeljima djece rane i predškolske dobi.

Način i iznosi sufinanciranja korisnika ovim se Programom ne mijenjaju u odnosu na prethodno razdoblje.

Ciljevi donošenja programa

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba:

  • postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima,
  • zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju,
  • sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Gradski vrtići

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg vrtića RijekaDječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak.

Vrtići nude redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, program za darovitu djecu rane i predškolske dobi, program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, program na jeziku i pismu nacionalnih manjina i program predškole.

Pored ovih programa dječji vrtić može izvoditi i programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (kraći programi), dodatne specifične sadržaje u okviru redovitog programa te druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Odlukama o mjerilima za naplatu usluga za svaki pojedini vrtić određeni iznosi mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni dječjeg vrtića, a koji se raspon kreće od 550,00 do 720,00 kuna, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta. Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, pa tako za drugo dijete 30%, za treće dijete 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u  dječji vrtić  članovi istog kućanstva. Nadalje, cijena se smanjuje za dane bolesti djeteta za 20% te za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.

Dječji vrtići drugih osnivača

Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača te prolaskom kroz propisanu proceduru ostvaruju pravo na sufinanciranje.

Tijekom prethodnog razdoblja, s ciljem osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka povećao je odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača na način da roditelj plaća iznos od 720,00 kuna za redoviti cjelodnevni (10-satni) program, odnosno 385,00 kuna za redoviti poludnevni (6-satni) program, neovisno o dječjem vrtiću u koji je dijete upisano, dok se razlika do utvrđene cijene redovitog programa predškolskim ustanovama nadoknađuje iz Proračuna Grada Rijeke. Na taj je način roditeljima omogućen izbor dječjeg vrtića, a da pritom cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima, s time da osnivači dječjih vrtića imaju pravo na samostalno formiranje cijene programa.

Također, Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. S navedenim dječjim vrtićima, Grad Rijeka sklopit će ugovore o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za najviše 20 djece.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Program bio što kvalitetnije u konačnici formiran.