Koncept Pametan grad dotiče se mnogih i različitih područja i djelatnosti koje su u nadležnosti javne uprave, a samim time i njenog poslovanja i komunikacije s građanima u okviru više različitih tema. Zato se svi građani pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Grad Rijeka pokrenuo je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020.

Savjetovanje je otvoreno do 5. listopada 2018.

Osim što se ova tema tiče svih građana, ona posebno može biti zanimljiva predstavnicima akademskog, znanstvenog i gospodarskog sektora te udrugama i pojedincima koji se bave inovacijama i razvojem informacijsko-komunikacijskih rješenja koja u cilju imaju podizanje kvalitete i efikasnosti rada javnih uprava.

Strateški plan donosi se za razdoblje od dvije godine jer  tijekom 2019. godine započinju pregovori svih zemalja članica EU, pa i Republike Hrvatske, s Europskom komisijom s ciljem definiranja novog europskog semestra. U tom smislu, strateško planiranje za razdoblje nakon 2020. godine, odnosno za novi europski semestar, u obzir će morati uzeti i nova tehnološka rješenja kao bitnu odrednicu svih projekata i programa.

Što je to Pametan grad?

Premda nema jedinstvene definicije, pojam Pametnog grada (eng. Smart City) može se najjednostavnije odrediti kao sustavni pristup razvoju grada putem korištenja informacijsko- komunikacijske tehnologije.

U tehnološkom smislu to znači da se koncept Pametnog grada usmjerava na povezivanje različitih senzornih tehnologija putem mreže, a uvijek s ciljem da se građanima poboljša kvaliteta života, poduzetnicima unaprijedi poslovanje, a javnom sektoru omogući komunikacija na više razina, sa svima kojima javni servis pruža uslugu.

Prema europskim dokumentima i praksi, pod Pametnim gradom se podrazumijevaju sljedeća područja:

  • Pametna ekonomija,
  • Pametna mobilnost,
  • Pametan okoliš,
  • Pametni građani,
  • Pametan način života i
  • Pametna uprava.

Područje Pametna ekonomija podrazumijeva projekte povezane s unaprjeđenjem poslovanja putem inovacija pri čemu se naglašava aspekt jačanja poduzetništva, ali i odnosa prema potrošačima. Projekti u području Pametna mobilnost doprinose održivom, inovativnom i sigurnom prometnom sustavu, a posebno sustavu javnog prijevoza pri čemu razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture značajno utječe na  upravljanje i organizaciju svih vrsta prometa u gradovima. U području Pametan okoliš podrazumijevaju se projekti za zaštitu voda (rijeka i jezera), mora, zraka, tla, odnosno svih prirodnih resursa. Održivo upravljanje prirodnim resursima postiže se uvođenjem novih tehnoloških rješenja koja se posebno koriste kod potrošnje energenata, zbrinjavanja i gospodarenja otpadom te gradnje ili obnove objekata. Projekti iz područja Pametni građani vezani su uz obrazovanje i specifične oblike edukacija za građane. Najveći naglasak je na edukativnim programima kojima se razvijaju digitalne vještine građana i to u konceptu cjeloživotnog učenja koje potiče kreativnost, socijalni i etnički pluralizam. Područjem Pametan način života obuhvaćeni su projekti vezani za unaprjeđenje zdravstvene kulture i kvalitete zdravlja ali i projekti usmjereni na povećanje kvalitete života u drugim različitim područjima – stanovanje, obrazovanje, sigurnost, socijalna inkluzija, kultura, sport i rekreacija te održivi turizam. Područje Pametna uprava sadržava projekte koji javnu vlast čine transparentnom, a javne i socijalne usluge građanima dostupnima. Za to je preduvjet edukacija zaposlenika uprave, ali bitna je i dostupnost različitih baza podataka te stvaranje informacijskog servisa za komunikaciju s građanima. Ovi projekti potiču sudjelovanje građana u donošenju odluka te uključivanje građana u procese izrade strategija, planova i drugih dokumenata bitnih za lokalnu zajednicu.

Rijeka se već nalazi na mapi europskih pametnih gradova

Grad Rijeka već niz godina razvija projekte koji doprinose konceptu pametnog grada što je prepoznala i EU koja je još 2014. godine u stručnoj studiji Mapiranje pametnih gradova u EU, među gradovima s više od 100.000 stanovnika, Rijeku označila kao pametan grad

Karta: Lokacije gradova sa više od 100.000 stanovnika koji su prepoznati kao Pametni gradovi (označeni plavom bojom) i onih koji to nisu (označeni crvenom bojom)

Izvor: prema Mapping Smart Cities in the EU, Study, European Parliament, 2014, str. 39.

U navedenoj Studiji, Rijeka je prepoznata po pojedinačnim projektima iz različitih sektora Pametnog grada financiranih iz proračunskih te sredstava programa predpristupnih programa i fondova EU.

Koji projekti Pametnog grada će se razvijati u Rijeci 2019. i 2020?

Prijedlogom Strateškog plana o kojem je otvoreno savjetovanje s javnošću predviđena je realizacija trinaest projekata koji u sebi sadržavaju digitalnu komponentu.

R. br. Naziv projekt
1.     Izazov za digitalne gradove – Digital Cities Challenge (DCC)
2.     Modernizacija Podatkovnog centra Grada Rijeke
3.     Elektronička komunikacijska infrastruktura
4.     e-Škole
5.     Besplatni bežični internet Grada Rijeke (Free Wi-Fi) – proširenje
6.     Unaprjeđenje sustava informacijske sigurnosti Grada Rijeke
7.     e-Uključivost
8.     e-Uprava – uprava bez papira i šaltera
9.     Intranet Grada Rijeke 2.0.
10.  Internet portal otvorenih podataka
11.  Informatizacija sustava socijalne skrbi Grada Rijeke
12.  Informatizacija sustava sporta u Gradu Rijeci
13.  Informatizacija sustava nabave Grada Rijeke

Više informacija o svakom od navedenih projekata možete pronaći na stranici Savjetovanja o ovom Starteškom planu.

Proučite, informirajte se, uključite se!

Svoje komentare i prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi na stranici savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Razmislite o činjenici da koncept Pametnog grada u cilju ima građanima poboljšati kvalitetu života, poduzetnicima unaprijediti poslovanje, a javnom sektoru omogućiti komunikaciju na više razina sa svima kojima javni servis pruža uslugu.

Kako Vi vidite ostvarenja ovih ciljeva?  U kojem području smatrate da postoji najveći potencijal za podizanje kvalitete života kroz koncept Pametnog grada i korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija? Proučite projekte koji se planiraju realizirati u razdoblju 2019. i 2020., koji su opisani u Strateškom planu i doostupni vam na stranici savjetovanja. Koji biste od njih izdvojili kao najkorisniji po Vašem mišljenju i zašto? Napište na stranici savjetovanja svoj komentar, mišljenje ili prijedlog.

Također, na stranici ovog savjetovanja naći ćete i popise projekata koje je Rijeka do sada već realizirala, a koji pripadaju konceptu Pametnog grada. Možete komentirati i dati vaše mišljenje o tome jesu li ti realizirani projekti doprinijeli podizanju kvalitete života u gradu odnosno pomogli unaprjeđenju poduzetničkog poslovanja? Koji od njih smatrate da posebno jesu?

Svi prijedlozi i komentari koji u tijeku trajanja savjetovanja pristignu, bit će razmotreni i uključeni, s naznakom prihvaćanja ili neprihvaćanja odnosno obrazloženjem neprihvaćanja, u izvješće o provedenom savjetovanju.