Ovo Savjetovanje tiče se svih osoba koje putem udruga i drugih neprofitnih organizacija planiraju i realiziraju projekte koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. prosinca 2018., a svoje prijedloge vezane uz prijedlog Pravilnika možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Također, komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice  Savjetovanja.

Zašto se donosi ovaj Pravilnik?

Na donošenje ovog Pravilnika Grad Rijeku, kao jedinicu lokalne samouprave, obvezuje Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge proizašla iz  Zakona o udrugama koji je donesen 2014. (izmijenjen u srpnju 2017).

Temeljni cilj spomenute Uredbe je ujednačavanje postojeće prakse dodjele sredstava udrugama iz javnih izvora kako na nacionalnom tako i na nivou jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Osim donošenja Uredbe, Ured za udruge je izradio i  Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (a 2017. godine i novu verziju Priručnika) sve kako bi jedinicama lokalne i regionalne samouprave olakšao usklađivanje sa Zakonom.

Grad Rijeka je, stoga, prema odredbama Uredbe te koristeći upute iz Priručnika kao i uzimajući u obzir postojeću praksu i sve specifičnosti dodjele sredstava udrugama od strane Grada Rijeke te zaključke s radnih sastanaka održanih sa predstavnicima odjela gradske uprave, izradio Prijedloga pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke o kojem je otvoreno ovo Savjetovanje.

Na koga se odnosi Pravilnik?

U svojim Općim odredbama Pravilnik definira udruge kao prihvatljive korisnike financijskih sredstava iz proračuna Grada Rijeke i to za:

  • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada,
  • obavljanje određene javne ovlasti na području Grada sukladno posebnom propisu,
  • pružanje socijalnih usluga na području Grada sukladno posebnom propisu,
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
  • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.

Također se navodi u kojim slučajevima se odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju:

  • financiranje programa i projekata javnih ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad,
  • financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim propisom,
  • programe i projekte u kojima Grad sudjeluje kao partner, suorganizator ili pokrovitelj,
  • dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama.

Što je obuhvaćeno Pravilnikom?

Pravilnik se bavi preduvijetma za financiranje programa i projekata pa navodi nužnost planiranja sredstava u proračunu, utvrđivanje prioriteta financiranja, donošenje Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja Grada (koji se već i sada objavljuje na web stranici Grada) i osiguravanje organizacijskih kapaciteta za provedbu javnih natječaja te praćenje provedbe projekata i programa.

U Mjerilima za financiranje programa i projekata propisana su osnovna mjerila koje udruge moraju ispunjavati da bi bile financirane od strane Grada kao i dodatna mjerila koja Grad putem nadležnog odjela može utvrditi u svrhu ostvarivanja prava prednosti u financiranju udruga.

Postupci za financiranje i ugovaranje programa i projekata provode se na temelju javnog natječaja putem nadležnog odjela, a uPravilniku se navodi i u kojim slučajevima se financijska sredstva dodjeljuju izravno bez objavljivanja javnog natječaja.

Također, definiraju se elementi odluke o raspisivanju i provedbi javnog natječaja, a budući da postupak dodjele financijskih sredstava udrugama treba biti transparentan i nepristran, Grad je ovim Pravilnikom predvidio i odredbe o sukobu interesa.

Pravilnik također donosi odredbe koje definiraju tekst javnog natječaja, obvezu objave javnog natječaja s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na web stranici Grada te mogućnost objave u dnevnom tisku.

Propisano je tko je zadužen za zaprimanje te provjeru formalnih uvjeta javnog natječaja i što ta provjera obuhvaća. A isto tako, Pravilnikom je obuhvaćeno i Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata prijavljenih na javni natječaj kao stručno, nezavisno procjenjivačko tijelo koje nakon stručne procjene utvrđuje prijedlog odluke o rezultatima javnog natječaja.

U okviru odredbi Ugovora o financiranju predviđen je rok za potpisivanje ugovora, praćenje provedbe programa ili projekta udruga, odobravanje opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava itd.

Odredbe Pravilnika predviđaju i slučajeve u kojima će Grad zatražiti povrat sredstava od strane korisnika financiranja.

I konačno, u okviru Završnih odredbi ovog Pravilnika, a sukladno Uredbi i preporuci Ureda za udruge, predviđeno je da korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora. Ujedno je ova odredba u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Kako se možete uključiti u savjetovanje?

Pozivamo Vas da proučite odredbe Pravilnika.

Što u njemu smatrate dobrim rješenjima, a što ne? Što biste drugačije propisali i kako? Koji će biti najveći benefiti od donošenja ovog Pravilnika? Postoji li u njemu išta za što smatrate da će otežati dosadašnje modele financiranja projekata i programa iz proračuna Grada?

Svoje prijedloge i komentare vezane uz prijedlog Pravilnika možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Također, komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice Savjetovanja.