Prva godina realizacije Strategije Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, osim što je pružila jasan uvid u napredak projekata gradske uprave te predstavljala dodatni argument u lobiranju za određene državne projekte na području Grada Rijeke, postala je svojevrsna “vizit-karta” Grada Rijeke, pružajući potpuni uvid u trenutačno stanje, ali i velike mogućnosti razvoja.

Grad Rijeka je razvio sustav za provedbu i praćenje Strategije tako da su definirane odgovorne osobe i timovi po strateškim ciljevima uz pojedinačnu odgovornost pročelnika za realizaciju određenih projekata i programa. Odgovorne osobe za strateške ciljeve (Vojko Obersnel za Strateški cilj 1. – Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca, Miroslav Matešić” za Strateški cilj 2. – Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo i Marko Filipović za Strateški cilj 3. – Osigurati   dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa), redovito su kvartalno sazivali strateške timove. Na sastancima timova razmatrana je provedba Akcijskih planova, te su dogovorene mjere i aktivnosti u cilju realizacije projekata i programa.

Izvješće o realizaciji Strategije Grada Rijeke u 2014. godini uz svaki strateški cilj donosi indikatore, u odnosu na koje će se pratiti promjene do 2020. godine, a uz svaki projekt i program iskazano je stanje na kraju 2014. godine uz napomene o trenutačnom stanju u projektima. Na taj način željelo se dodatno unaprijediti transparentnost Grada Rijeke, ali i postaviti temelj za konstruktivne rasprave usmjerene novim mogućnostima razvoja.

Izvješće o realizaciji Strategije razvoja grada Rijeke u 2014. godini naći će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Globalno pozicioniranje Rijeke i razvoj Riječkog prometnog pravca

Strateški cilj 1. koji se odnosi na Globalno pozicioniranje Rijeke i razvoj Riječkog prometnog pravca vrlo je ambiciozno postavljen u Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, budući da uključuje ne samo projekte koji zahtijevaju velike financijske izdatke i složenu imovinsko-pravnu pripremu, već i stoga što se radi o projektima koji nadilaze nadležnosti gradske uprave i povezanih komunalnih i trgovačkih društava.

U protekloj godini započela je izgradnja 1. faze Zapadnog lučkog terminala, a s tim u vezi, Grad Rijeka je dovršio sve potrebne aktivnosti koje su njegovoj nadležnosti, a vezane su uz pripremu projekta državne ceste D-403 kao poveznice terminala s riječkom obilaznicom. Također, Grad Rijeka je poduzeo niz aktivnosti na pripremi i izgradnji prometne infrastrukture i nabavci opreme, tijesno surađujući s komunalnim i trgovačkim društvima unutar gradskog sustava te nadležnim institucijama, ujedno kontinuirano u Hrvatskoj i inozemstvu promovirajući važnost Riječkog prometnog pravca.

Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo

Strateški cilj 2. realizirao se kroz niz projekata, od provođenja Općeg programa za poticanje poduzetništva na području grada Rijeke, koji nailazi na velik interes poduzetnika, preko pripreme platoa buduće poslovne zone Bodulovo i značajnog unaprjeđenja rada Start-up inkubatora Rijeka do plodonosne suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, posebice na izgradnji Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Pritom je uloga Grada najviše istaknuta u prostorno-planskoj pripremi te u izgradnji potrebne prometne i komunalne infrastrukture. Trenutno su u izgradnji objekti sveučilišnog smještaja te je započelo uklanjanje objekata kao priprema za izgradnju nove Sveučilišne bolnice.

Nadalje, u suradnji s riječkim poduzetnicima, a uz potporu Sveučilišta u Rijeci, pripremljeno je osnivanje novih centara kompetencije u području pametnih gradova, brodograđevne industrije i biotehnologije. Napori Grada Rijeka, unutar gradskog sustava, bili su posebno usmjereni prema razvoju informacijsko-komunikacijske infrastrukture.

 

Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa

Grad Rijeka je u 2014. godini nastavio s projektima koji pridonose urbanoj regeneraciji, a dio
toga su i projekti koji podrazumijevaju integralno urbanističko planiranje. U sklopu priprema
projekata za EU-fondove, upravo se integrirano urbanističko planiranje nameće kao jedan od uvjeta. Teme projekata za koje je Gradu Rijeci odobreno sufinanciranje su: promet, energetska učinkovitost, poboljšanje dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, povećanje dostupnosti javnih usluga, poticanje poduzetništva, pomoć žrtvama nasilja, unapređenje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama. Ukupna sredstva namijenjena Gradu Rijeci u ovim projektima prelaze 1,5milijuna eura.

Treba istaći da je Grad Rijeka u travnju 2014. godine predao kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture, a što je još jedna velika mogućnost da se iskoriste raspoloživa EU-sredstva za kulturnu infrastrukturu.

U proteklom razdoblju, posebna pozornost posvećena je zaštiti i unapređenju kvaliteti života i zdravlja građana. Indikatori koji se nalaze na kraju ovog dijela izvješća govore o izvjesnom smanjenju broja oboljelih od teških bolesti, a što je podatak koji ulijeva određenu nadu da je putem niza programa i kampanja moguće utjecati na svijest građana o vlastitom zdravlju. Također, podaci o korištenju sportskih objekata govore o tome da su Riječani vrlo aktivni u sportu i rekreaciji čime se dodatno pridonosi ostvarenju ovog prioriteta. Stoga je ovo jedan od temeljnih prioriteta na kojima će se i dalje vrlo aktivno raditi u sljedećem razdoblju.

Skip to content