U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020., predstavnici Grada Rijeke održali su niz sastanaka s riječkim obrazovnim ustanovama, od Sveučilišta u Rijeci do Narodnog učilišta, u cilju stvaranja strateškog partnerstva na programima cjeloživotnog obrazovanja.

U sklopu ITU mehanizma bit će moguće povući sredstva iz fondova EU za niz programa cjeloživotnog obrazovanja, a s ciljem omogućavanja osposobljavanja i usavršavanja vještina u skladu s potrebama tržišta različitim skupinama građana. Radi se o vrlo širokoj lepezi edukativnih programa, od onih namijenjenih nezaposlenim mladima i starijima od 50 godina preko edukacija za obrtnike i poduzetnike, posebice poduzetnike početnike, do programa cjeloživotnog obrazovanja za mlade koji su završili srednje strukovno obrazovanje i edukacija s ciljem povećanja zapošljavanja kroz unapređenje kulturne baštine.

Na strateško partnerstvo na programima cjeloživotnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na ojačavanje brojnih već postojećih programa, Grad Rijeka je pozvao Sveučilište u Rijeci,  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci (STEP RI), Veleučilište u Rijeci, Poslovnu akademiju Rijeka (PAR), Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci te Narodno učilište.
Riječko Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj početkom srpnja konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, čija je svrha brži regionalni razvoj putem integriranog teritorijalnog planiranja koristeći mogućnost zajedničkog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.

U prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisat će natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Urbanu aglomeraciju Rijeka će, pored Rijeke kao središta, činiti gradovi Kastav, Kraljevica i Opatija, te općine Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo i Klana. Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, ima posebnu ulogu i odgovornost u pripremi za primjenu ITU-mehanizma. Prema informacijama s redovitih konzultativnih sastanaka u nadležnom Ministarstvu, Grad Rijeka je u Republici Hrvatskoj najnapredniji u pripremama sukladno definiranim rokovima.

Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%), dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda 12,16%.
(S.R.L.)