Konferencija ’48 sati’ u organizaciji poslovnog tjednika Lider, u suradnji s Udrugom gradova traje dva dana u hotelu Park Plaza Histria. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Grad Pula.

Susret gradonačelnika i poduzetnika ukazuje na potrebu aktivne uloge gradova i tijela lokalne samouprave u poticanju poduzetničke djelatnosti. Riječ o jedinstvenom skupu koji ima za cilj spajanje poduzetnika i gradonačelnika, odnosno da se kroz druženje vidi što gradovi trebaju, a što poslovna zajednica može ponuditi.

Prije okruglog stola o mogućnostima financiranja projekata lokalne zajednice, Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji Hrvatskoj do 2026. godine može i realno donijeti odobrenih 6,3 milijarde eura, dokument na više od tisuću stranica oko kojega su hrvatski pregovarači mjesecima pregovarali sa Europskom komisijom, predstavio je Zvonimir Savić. Direktor sektora za financijske institucije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore (HGK) bio je glavni pregovarač odnosno koordinator u procesu odobravanja tih europskih sredstava.

Ova aktualna tema o tome kakve mogućnosti jedinicama lokalne samouprave nudi, o kojim iznosima se radi i kojim rokovima te pod kojim uvjetima, izazvala je veliko zanimanje okupljenih na ovogodišnjoj konferenciji ’48 sati’.

Na okruglom stolu na temu: Razvojne vizije gradova sudjelovali su gradonačelnici Marko Filipović,(Rijeka), lvica Puljak, (Split), Filip Zoričić, Pula i Joško Klisović, Skupština Grada Zagreba. Moderatori su bili Nives Kopajtich Škrlec i glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović.

Govoreći o tome koliko su gradski proračuni razvojni, gradonačelnik Filipović je kazao kako se, što se Rijeke tiče, nastojalo izraditi proračun koji je realan, održiv i razvojan, ali se ipak planiranju proračuna pristupilo s oprezom, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze i nadalje izložene snažnim rizicima pa je Proračun za 2022. godinu planiran s blagim rastom u odnosu na 2021. godinu.

Naše je opredjeljenje zadržavanje kontinuiteta dostignutih standarda te uvođenje novih projekata i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada. Planiraju se velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. I dalje se intenzivno pripremaju projekti kojima će se moći aplicirati na natječaje za europska sredstva, među kojima je i Nacionalni plan oporavka i otpornosti. U trogodišnjem proračunskom razdoblju ukupna vrijednost projekata sufinanciranih iz europskih sredstava iznosi 251,2 mil kuna, kazao je Filipović

Proračunom je također planirana i izgradnja 3 višestambene zgrade po modelu društveno poticane stanogradnje na dvije gradske lokacije s ukupno 115 stanova, a nastavljaju se ulaganja u poduzetničku infrastrukturu i kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima. Očekuje se završetak uređenja Poslovne zone Bodulovo te rekonstrukcija i prenamjena zgrade Energane (prostor bivše Tvornice papira) u Start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Za 2022. godinu se planira izrada projektne dokumentacije kao priprema Grada za apliciranje na nove natječaje za energetsku obnovu zgrada osnovnih škola i dječjih vrtića a u 2023. i 2024. se planiraju radovi na navedenim objektima.
U području društvenih djelatnosti zadržava se kontinuitet u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv uz uvođenje stalnih poboljšanja. Nastavlja se kontinuitet visokih izdvajanja za socijalni program i ostale programe u zdravstvu te uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine se izdvajaju dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu i Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece, te će se sufinancirati uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka.
Nastavlja se ulaganje u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti Treninzi i natjecanja sportaša.

Pored navedenog, a u cilju poreznog rasterećenja građana grada Rijeke u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira se postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini se planira smanjenje stope za jedan postotni bod te bi stopa prireza iznosila 14%, u 2023. godini 13% te 12% u 2024. godini, s ciljem da se u 2025. godini prirez smanji na ciljanu veličinu od 10%.

Prioritetni projekti vezani su uz Provedbeni program za ovo mandatno razdoblje a proizlaze iz Plana razvoja grada Rijeke 2021. – 2027. koji ima razrađene ciljeve.
Pod ciljem Živjeti u Rijeci prioritet su projekti vezani uz demografsko pomlađivanje stanovništva, a to se prvenstveno odnosi na izgradnju novih vrtićkih i osnovnoškolskih kapaciteta te edukativne programe za djecu. Unutar ovog cilja navodimo i nastavak izgradnje Kompleksa Benčić, a što je najveće ulaganje u kulturnu infrastrukturu u Hrvatskoj i šire, a što će svakako pridonijeti većoj kvaliteti života Riječana, ali i razvoju kulturnog turizma.
Pod drugim ciljem Raditi u Rijeci ističu se projekti poduzetničke infrastrukture s naglaskom na ICT financirani EU-sredstvima – Poslovna zona Bodulovo, ICT inkubator Hartera i razvoj Startup Rijeka uz niz programa usmjerenih daljnjem razvoju poduzetništva.
Unutar trećeg cilja Povezati Rijeku – idemo na velike projekte razvoja prometne infrastrukture, a to je uključivanje željeznice u javni gradski prijevoz te generalno jačanje javnog gradskog prijevoza uz suvremena rješenja u prometu.
Pod četvrtim  ciljem Sačuvati Rijeku uključeni su veliki projekti komunalne infrastrukture kao što su Vodna aglomeracija Rijeka, razvoj sustava zbrinjavanja otpada, razvoj toplinarstva te daljnji razvoj sustava energetske učinkovitosti i javne rasvjete
Uz navedeno, dodan je i horizontalni cilj Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.
Svi projekti koje sam prethodno naveo, imaju obilježja zelenu i digitalnu komponentu, a što je i navedeno u Provedbeno programu koji će biti objavljen na gradskom webu te time biti i transparentan. Javnost će ga moći komentirati a jednom godišnje ga mogu i mijenjati te ću budno pratiti komentare javnosti po tom pitanju.

Nadalje, u prijedlogu proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planirano je uvođenje novog softverskog sustava za potporu procesima jednostavne nabave („e-Nabava“) putem kojeg će se, na potpuno digitalizirani način provoditi svi postupci jednostavne nabave, slično kao i na platformi Elektroničkog oglasnika Republike Hrvatske.
Novi softverski sustav obuhvaća sve tri komponente sadržane u ovom pitanju – smanjuje se količina utrošenog papira, odnosno korištenje tzv. “tvrde kopije”; digitalizacijom se postupak ubrzava i olakšava; a na taj način se i ostvaruje veća transparentnost.

Grad Rijeka nastoji poticati aktivne, uključive odnose s gospodarskim subjektima u svim područjima iz svoga djelokruga i nadležnosti. Što se tiče dosadašnjeg iskustva u provedbi ugovora o javnim uslugama, radovima i isporuci robe, suradnja s poduzetnicima u velikom broju ugovora je zadovoljavajuća. Naime, većina ugovora se izvršava korektno, u skladu s ugovornim odredbama, a ukoliko ipak dođe do nekog spora, isti se uglavnom razriješi mirnim putem.
Ipak moram istaknuti da je u posljednje vrijeme nažalost vidljiv pad kvalitete i odgovornosti u određenim područjima, primjerice u uslugama projektiranja. Preuzimaju se poslovi za koje se nudi neadekvatna cijena, a to rezultira nedovoljnim vremenskim i ljudskim kapacitetima za izvršenje posla. U tom smislu, vidljiva je i nespremnost struke da odgovori na probleme pripreme troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
U postupcima javne nabave sudjeluju poduzetnici iz svih područja RH, a vrlo često i poduzetnici iz drugih država članica EU. Također, dosta je veliki broj poduzetnika koji se prvi put pojavljuju u postupcima nabave Grada Rijeke, a što govori u prilog tome da je transparentnost postupaka Grada na visokoj razini.
Dakle, i ovim putem pozivam poduzetnike, pratite objave na navedenim web stranicama i ukoliko ste zainteresirani za neki postupak nabave dostavite svoju ponudu, kazao je Filipović. Pri tome ne mislim samo na dostavu ponude, već i na primjedbe i prijedloge koji se mogu uputiti kako bi određeni postupak nabave na još bolji i transparentniji način udovoljio potrebama naručitelja – Grada. Dakle, zastupa se potpuna transparentnost sukladno propisima.
Grad Rijeka je već nekoliko godina zaredom proglašen najtransparentnijim gradom u RH. Taj epitet imponira svakom građaninu Grada Rijeke, a mene kao gradonačelnika, kao i gradsku upravu u cjelini dodatno potiče da nastavimo tim putem. Mislim da je to dobar put, put kojim Grad Rijeka na najpošteniji mogući način svojim građanima pruža sigurnost i osnažuje vjeru u zakonito, otvoreno i uključivo vođenje Grada.
Dodatno, u Gradu Rijeci je 2018. godine kao novo upravno tijelo ustrojen Odjel gradske uprave za javnu nabavu, a sve s ciljem kako bi se osigurala veća stručnost, profesionalan pristup i jednoobraznost u pripremi i provedbi svih postupaka nabave, što je posebno važno u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU.
Smatram da je navedeno pridonijelo ekonomičnosti trošenja proračunskih sredstava, odnosno postupanju sukladno proračunskim načelima transparentnosti i dobrog financijskog upravljanja proračunskim sredstvima.

Kad govorimo o javnoj nabavi, zakonodavni okvir za pripremu i provedbu postupaka predstavljaju svakako Zakon o javnoj nabavi i pripadajući pravilnici. Navedeni Zakon ima svojih manjkavosti, proceduralne naravi i na tome bi svakako trebala poraditi nadležna Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Međutim, ovdje bih volio naglasiti nešto drugo. Prilikom kreiranja kvalitetne dokumentacije o nabavi potrebno je poznavati i primjenjivati čitav niz drugih propisa koji nerijetko znaju biti međusobno u koliziji ili su nedovoljno jasni, a za njihovo tumačenje je često nadležno više od jednog ministarstva. Na žalost, moram reći da ovdje primjećujem izvjesno nesnalaženje nadležnih službi, u prvom redu Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, odnosno nedostatak inicijative da koordinira druga nadležna tijela kao i da osigura da se propise istumači na jasan način svim zainteresiranim stranama.
Primjer koji je meni osobito blizak, jesu odredbe propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja.
Uzmimo samo jedan, vrlo recentan primjer: poznato je da je proteklih mjeseci na globalnom tržištu došlo do velikog porasta nabavnih cijena određenih građevinskih materijala, što se odrazilo i na postojeće ugovore o građenju, kao što će se odraziti i na buduće ugovore o građenju. Naime, Vlada RH je donijela Zaključak kojim je naručiteljima naloženo određeno postupanje u postojećim ugovorima o građenju, a također je naloženo da je u budućim postupcima javne nabave potrebno predvidjeti izmjenu cijene elemenata (materijala), što je dobar korak u pravom smjeru. Međutim, nadležno ministarstvo nije dalo konkretne smjernice na koji način to treba učiniti.
Inicijativu oko rješavanja navedene situacije na tržištu pokrenula je jedino Hrvatska gospodarska komora, kojoj ovim putem zahvaljujem. HGK je uključila renomirane stručnjake pravne i tehničke struke s ciljem izrade Smjernica za postupanje. Smjernice će biti informativnog karaktera, ali svakako koristan alat koji bi za cilj imao zakonito, ekonomično i pravično reguliranje nastale situacije u postojećim ugovorima o građenju kao i način propisivanja eventualnih izmjena u budućim ugovorima na jasan, precizan i nedvosmislen način kako to traži Zakon o javnoj nabavi.
Rješenje izloženog problema, ali i drugih problema koji se pojavljuju u provedbi postupaka javne nabave i provedbi ugovora, ne leži u izmjeni jednog propisa, već o sagledavanju kompletne slike i u međusobnoj koordinaciji svih tijela koja su sukladno svojem djelokrugu rada ovlaštena i obvezna davati konkretna rješenja u svrhu funkcioniranja sustava javne uprave.

Na pitanje moderatora o tome da je Rijeka prednjačila i slovila za grad koji zna u kome će smjeru i je li to još uvijek istina, gradonačelnik Filipović je kazao kako je  Plan razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine. Vizija grada Rijeke glasi: Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad.

Vizija Rijeke do 2030. utemeljena je na viziji grada koji sve svoje resurse usmjerava poboljšanju kvalitete života svojih građana dok stvaranjem nove dodane vrijednosti oblikuje i podržava gospodarski razvoj riječkoga područja. U tom kontekstu, određena su tri ključna pojma koja će Rijeku usmjeriti prema 2030. godini i pružiti poticaje za daljnji razvoj.

Pametan grad oslanja se na postojeće snage Grada koji u svakom razvojnom aspektu teži upotrebi novih i pametnih tehnologija. Rijeka, koja je dvije godine uzastopno proglašena najpametnijim gradom u Hrvatskoj, nastavit će s korištenjem suvremenih tehnologija u svim područjima kako bi poboljšala kvalitetu života svojih građana. No, pametan grad ne znači isključivo uvođenje novih tehnologija, već uključuje i iskorištavanje postojećih te njihovo unapređenje boljom učinkovitošću i pametnijim raspolaganjem. Pametan grad siguran je u svoje prednosti, ali je svjestan potrebe poboljšanja vlastitih nedostataka, a upravo takvim zamišljamo Grad Rijeku u 2030.

Otvoren grad predstavlja viziju Rijeke koja brine za sve svoje građane i potiče njihovo uključivanje i građansku aktivnost u svim područjima života. Naša vizija otvorene Rijeke 2030. označava grad koji je otvoren za sve, grad koji proaktivno uključuje i traži angažman svojih sugrađana te grad koji razvoj planira s građanima i za građane. Osim društvenog, otvorenost Rijeke potrebno je naglasiti i u prostornom aspektu, kao što je javnost naglasila na radionicama strateškog planiranja te u skladu s time djelovati. Poboljšanjem povezivosti Rijeke sa svim prometnim pravcima omogućit će se kvalitetnija povezanost Rijeke s okolicom, ostatkom Hrvatske i Europskom unijom.
Otporan grad označava Rijeku koja odolijeva svim iskušenjima i prilagođava se novim, drugačijim vremenima. Stvaranjem zdravih temelja za rast i razvoj Rijeka će se svrstati u red gradova koji svoju viziju grade na održivosti kroz pametno gospodarenje vlastitim resursima i kapacitetima. Poticanje digitalne i klimatske tranzicije kao i poticanje istraživanja i inovacija, rezultirat će pozitivnim učincima na riječko gospodarstvo, ali i umanjiti negativni učinak klimatskih promjena. Poboljšana fleksibilnost Grada te svih njegovih dionika omogućit će bolje odgovore na krize te stvoriti kvalitetniji, otporniji i stabilniji sustav grada.

Dobro znamo kuda idemo i vodite ćemo sustav grada, a to uključuje gradsku upravu, gradske ustanove te komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada sukladno navedenim pravcima i ciljevima.

Pred gradonačelnicima i općinskim načelnicima novi je izazov u povlačenju novca iz fondova EU u sklopu sedmogodišnjeg financijskog razdoblja 2021. – 2027.