Posljednji puta prije finalne konferencije, partneri Interreg CE projekta URBAN INNO sastali su se u austrijskom Dornbirnu (pokrajina Vorarlberg) kako bi raspravili otvorena pitanja i napredak projektnih aktivnosti.

 

Centralni dio URBAN INNO projekta je razvoj devet manjih projekata, tzv. pilota, koje su razvijali projektni partneri unutar svojih gradova i regija. Na sastanku u Vorarlbergu prezentirani su netom završeni pilot projekti, s posebnim naglaskom na iskustva dionika uključenih u njihov razvoj. Iskustva iz svih regija su prikupljena, grupirana i dokumentirana, te će uskoro biti objedinjena u jedinstveni projektni dokument koji će poslužiti razvoju budućih projekata ili inspirirati na pokretanje novih, u manjim urbanim sredinama.

U Vorarlbergu prezentirani su netom završeni pilot projekti s posebnim naglaskom na iskustva dionika uključenih u njihov razvoj. Iskustva iz svih regija su prikupljena, grupirana i dokumentirana te će uskoro biti objedinjena u jedinstveni projektni dokument koji će poslužiti razvoju budućih projekata ili inspirirati na pokretanje novih, u manjim urbanim sredinama.

Grad Rijeka i projektni partner Ericsson Nikola Tesla d.d. tijekom projektnog razdoblja razvili su riječki pilot projekt radnog naziva ‘Digitalna platforma za participaciju građana’. Radi se o online alatu koji će olakšati i omogućiti građanima uključivanje i angažiranje u postojeće i nove participativne programe i aktivnosti Grada Rijeke. Alat je razvijen u suradnji s građanima. U prvoj etapi organizirale su se interaktivne radionice s predstavnicima ciljnih skupina (mladi, umirovljenici, udruge), a u drugoj je prva verzija razvijene platforme postavljena na evaluaciju od strane šireg spektra građana, putem gradskog servisa e-Konzultacije. Do kraja projekta (31.05.2019.) ‘Digitalna platforma za participaciju građana’ bit će ažurirana u skladu s novim prijedlozima građana prikupljenih na javnom savjetovanju.

Pored pilota, URBAN INNO projektom predviđeni su i drugi ishodi od utjecaja na lokalni rast i razvoj u određenim tematskim područjima. Predstavnica Grada Rijeke i voditeljica projekta URBAN INNO Tina Ragužin prezentirala je okvir Urbanog inovacijskog akcijskog plana (UIAP), u kojem sudjeluje urbana inovacijska mreža riječkog područja, također osnovana u sklopu ovog projekta. Riječki UIAP jedan je od šest planova koji će u sklopu ovog Interregovog projekta biti kreirani, a adresira područja pametne ekonomije, pametne javne uprave i pametnih građana.

Predstavnica slovenskog partnera E-zavod Anja Prislan, nadležnog za upravljanje razvojem Alatnog okvira za pametne participativne metode, obavijestila je partnere o aktivnostima u okviru tog radnog paketa projektnih aktivnosti. U tijeku su prijevodi ovog online alata na nacionalne jezike partnera, što će ubuduće olakšati razumijevanje i učiniti ovaj alat svrsishodnijim dionicima i zainteresiranim stranama u svakoj od uključenih zemalja.

Na samom kraju objavljena je i informacija o održavanju finalne konferencije. Sukladno odluci partnera, završni event projekta URBAN INNO organizirat će se u sklopu međunarodne konferencije MIPRO 2019 u Opatiji od 23. do 24. svibnja 2019. godine. Prvi dan konferencije bit će otvoren za sve sudionike MIPRO-a kada će se prezentirati svi piloti te drugi ishodi URBAN INNO projekta.

Skip to content