Grad Rijeka otvorio je na svojim stranicama E-konzultacija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koja se odnosi na nabavu roba i usluga čija je vrijednost manja od 200.000 kn, odnosno na nabavu radova vrijednosti manje od 500.000 kuna

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje važna je za različite gospodarske subjekte koji će poslovati s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem, nudeći robu radove i usluge u okviru javne nabave ispod nacionalnog financijskog praga. Stoga se osim opće javnosti i građana na Savjetovanje o ovom Pravilniku posebno pozivaju predstavnici tvrtki i obrta različitih djelatnosti.

Ovo Savjetovanje bit će otvoreno do 6. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti donošenja ovog Pravilnika do najkasnije 1. srpnja. Budući da će Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka 2017. nakon čega se ono raspušta do nove konstituirajuće sjednice čiji datum u ovom trenutku još nije poznat, Pravilnik je nužno donijeti na navedenoj posljednjoj sjednici u ožujku. Zbog toga i Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću treba provesti do navedenog datuma.

Zakon o javnoj nabavi prema kojem se donosi ovaj Pravilnik, stupio je na snagu 1.1.2017.

Taj zakon propisuje pravila o postupku javne nabave koji se provodi radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma ili pak provedbe projektnog natječaja. Tim je Zakonom ujedno propisano da se on ne primjenjuje na tzv. jednostavnu nabavu. Ona podrazumijeva nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Pravila, uvjete i postupke za tu jednostavnu nabavu utvrđuje naručitelj, u ovom slučaju Grad Rijeka, i to donošenjem općeg akta, pri čemu uzima u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Ovaj Pravilnik o kojem je otvoreno savjetovanje s javnošću predstavlja taj opći akt koji će nakon prihvaćanja odnosno neprihvaćanja prijedloga sudionika savjetovanja, biti upućen na donošenje Gradskom vijeću Grada Rijeke.

 

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave predlaže tri vrste postupaka za jednostavnu nabavu i vrijednosne pragove za njihovu primjenu:

  • javno prikupljanje ponuda,
  • ograničeno prikupljanje ponuda i
  • izravno ugovaranje


Prvi vrijednosti prag
za robu, radove i usluge je do 20.000,00 kuna procijenjene vrijednost bez PDV-a, za koji se predlaže liberalniji pristup i mogućnost ugovaranja nabave izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru upravnog tijela koje ugovara nabavu.

Za drugi vrijednosni prag za robu, radove i usluge veće od 20.000,00 kuna, a manje od 100.000,00 kuna procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) predlaže se primjena postupka ograničenog prikupljanja ponuda, odnosno upućivanjem poziva na adrese najmanje tri gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a poziv se dodatno može objaviti i na  internetskim stranicama Grada u rubrici Javna nabava.

Za treći vrijednosni prag  za robe, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost  bez PDV-a jednaka ili veća od 100.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno manja od 500.00,00 kuna za radove predlaže se provedba postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda, odnosno objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Rijeke u rubrici Javna nabava.

Za nabavu iz drugog i trećeg vrijednosnog praga Pravilnikom su predviđene i iznimke u kojima se nabava veća od 20.000,00 kn može provesti i po postupku izravnog ugovaranja, odnosno upućivanjem poziva na dostavu ponuda samo jednom gospodarskom subjektu, ali samo u propisanim specifičnim slučajevima. Odluku o provedbi nabave u tim slučajevima donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela, a za mogućnost sklapanja ugovora izravnom pogodbom iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora potrebna je i suglasnost Gradonačelnika.

Ranijim Zakonom o javnoj nabavi, odnosno njegovim izmjenama iz 2013. godine također je bilo propisano da se Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, te je bilo propisano da pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Zakon nije propisivao donošenje općeg akta koji bi usvajalo Gradsko vijeće već internog akta naručitelja pa je prema tom ranijem zakonskom rješenju, Gradonačelnik kao izvršno tijelo u siječnju 2014. godine donio Naputak o nabavi robe, radova i usluga kojim se u 20. poglavlju donose Posebne odredbe o nabavi robe radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon. Iako nije postojala zakonska obaveza objave ovog akta na internetskim stranicama, Grad Rijeka je doneseni Naputak, kao i njegove kasnije izmjene i dopune iz veljače 2015. i studenog 2015. godine, objavio je na web stranicama Grada Rijeke i na taj način Naputak činio dostupnim javnosti.

Novim je Zakonom o javnoj nabavi propisan nacionalni financijski prag do kojeg se Zakon ne primjenjuje. Za nabavu ispod tog nacionalnog financijskog praga uveden je naziv – jednostavna nabava i utvrđeno je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom. Također je sada i Zakonom propisano da navedeni opći akt te sve njegove kasnije promjene naručitelj mora objaviti na internetskim stranicama. Jednako tako, novim je Zakonom o javnoj nabavi propisano da su naručitelji, u tom smislu i Grad Rijeka, obvezni u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu uskladiti svoje interne akte, donesene na temelju odredbi ranijeg Zakona, s odredbama novog Zakona o javnoj nabavi. Akti koji ne budu usklađeni ex lege prestaju važiti istekom toga roka, tj. prestaju važiti 1. srpnja 2017. godine.

Budući da je prema ranije važećem Zakonu o javnoj nabavi Grad Rijeka internim (a ne općim) aktom uredio način provedbe nabave ispod nacionalnog zakonskog praga, sada ovaj Pravilnik donosi kao opći akt, odnosno usvajat će ga na Gradskom vijeću, a on će po donošenju, kao i ranije važeći Naputak, biti objavljen na internetskim stranicama.

Ovoj temi otvorenog savjetovanja kvalitetni doprinos mogu dati svi oni koji su već poslovali s Gradom Rijekom kao javnim naručiteljem u ponudi svojih roba i usluga vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te u ponudi svojih radova vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Stoga se Grad Rijeka u navedenom Savjetovanju osim građanima i općoj javnosti obraća i gospodarskim subjektima različitih djelatnosti koji su do sada već sklapali ugovore s Gradom Rijekom u određenim vrijednosnim pragovima jednostavne nabave (vrijednosti do 20.000 kn, vrijednosti do 100.000 kn, vrijednosti do 200.000 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000 kn za radove).

Ovo Savjetovanje je prilika da se razmotri jesu li rješenja predložena Pravilnikom optimalna, usporavaju li postupak nabave, čine li ga transparentnim i sl.

Svoje prijedloge vezane uz Pravilnik o jednostavnoj nabavi zainteresirana javnost može poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan na stranicama E-konzultacija u wordu, pdf-u i online formi.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima kao i razlozima eventualnih neprihvaćanja i to Izvješće bit će također objavljeno stranici E-konzultacija.

Skip to content