Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću nalazi se nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača.

Grad Rijeka otvorio je na svojim stranicama E-konzultacija Savjetovanje o Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu.

Usprkos činjenici da Grad Rijeka kontinuirano širi kapacitete Dječjeg vrtića Rijeka, potreba za smještaj djece u vrtiće veća je od mogućnosti. Kako bi djeci omogućili pohađanje dječjeg vrtića i omogućili što ujednačeniju kvalitetu programa, Grad Rijeka nacrtom ove odluke predlaže da roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćaju istu cijenu redovnog vrtićkog ili jasličkog programa, kao i u gradskim vrtićima.

Dječji vrtić Rijeka

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2018./2019. godinu.

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja, odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja, u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

U ovoj pedagoškoj 2017./2018. godini, redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja pohađa 3.250 djece raspoređenih u 180 odgojnih skupina, od čega je 55 jasličkih odgojnih skupina i 125 vrtićkih odgojnih skupina.

Dječji vrtići drugih osnivača

U pedagoškoj 2017./2018. godini Grad Rijeka sufinancira do najviše 20 djece s prebivalištem u gradu Rijeci u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to s iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno. U navedenim vrtićima upisano je prosječno 17 djece s područja grada Rijeke.

Financiranje

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić će dijete upisati.

Novi način sufinanciranja započet će 1. siječnja 2019. godine.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu te su sukladno Zakonu dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu osigurat će se 6.483.680,00 kuna.

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Tko se može uključiti?

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece predškolske dobi, djelatnici ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnici i zaposlenici privatnih vrtića, odnosno vrtića drugih osnivača.

Smatrate li da su programi koji se u predškolskoj djelatnosti provode kvalitetni, zadovoljavajući? Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.
Proučite Nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti i dajte svoj doprinos.

Skip to content