Na javnom natječaju za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Bodulovo građevina oznaka: 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31, za gradnju poslovne-pretežito uslužne namjene, usmenim nadmetanjem prodano je šest zemljišta.

Natječaj se provodio u dvije faze: prijavom za pristup licitaciji, za koju je javno otvaranje pisanih prijava provedeno 29. lipnja 2022. godine, nakon čega je provedena analiza i ocjena pristiglih prijava, te je 5. srpnja 2022. održana  licitacija.

Početna kupoprodajna cijena iznosila je 61 EUR/m². Na građevnim česticama dozvoljena je izgradnja građevine, poslovne – pretežito uslužne namjene max. visine Po+P+2, sukladno Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo.

Natječajnom dokumentacijom određeno je da se licitacija može održati ako na licitaciji sudjeluju najmanje tri natjecatelja koji udovoljavaju uvjetima javnog natječaja te da natjecatelj ima pravo kupnje samo jedne građevne čestice i to prve građevne čestice na licitaciji za koju je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu odnosno za kupnju koje je najpovoljniji, te da nema pravo sudjelovanja na licitacijama za ostale građevne čestice.

Primjenom navedenih kriterija nije održana licitacija za građevne čestice: 17, 24 i 30, nego samo za  građevne čestice: 23, 25, 26, 27 i 28.

Nakon provedene licitacije, za lokaciju broj 2, građevnu čestica 23 izlicitirana je ponuda Matijević d.o.o., Rijeka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 73,00 EUR/m2, odnosno ukupno 100.302,00 EUR. Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine za obavljanje djelatnosti proizvodnje metalnih konstrukcija i dijelova za strojeve, zavarivanje raznim metodama, servisiranje vozila i drugih radnih strojeva.

Za lokaciju broj 4 – građevna čestica 25, izlicitirana je ponuda Balaena d.o.o., Rijeka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 76,00 EUR/m², odnosno ukupno 78.660,00 EUR. Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine za obavljanje računalnih i srodnih djelatnosti.

Za lokaciju broj 5 – građevna čestica 26, izlicitirana je ponuda HTB CNC d.o.o., Viškovo, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 90,00 EUR/m², odnosno ukupno 98.460,00 EUR. Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine za obavljanje djelatnosti strojne obrade metala.

Za lokaciju broj 6 – građevna čestica 27, izlicitirana je ponuda 2B AUTOMATION d.o.o., Rijeka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 87 EUR/m², odnosno  ukupno: 94.656,00 EUR. Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine za obavljanje djelatnosti: računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima.

Za lokaciju broj 7 – građevna čestica 28, izlicitirana je ponuda Surprice Croatia d.o.o., Rijeka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 101,00 EUR/m², odnosno ukupno: 108.575,00 EUR. Nekretnina se prodaje radi izgradnje građevine za obavljanje djelatnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme.

Ugovore s ponuditeljima sklopit će Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Za lokaciju 9. – građevna čestica 31, najpovoljniji ponuditelj na provedenoj licitaciji je bila tvrtka M. A. I. SOLUTIONS d. o. o. Rijeka, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 134,00 EUR/m², odnosno ukupno 172.860,00 EUR.  Djelatnost koja će se obavljati u građevini koja će se izgraditi na građevnoj čestici: računalno programiranje, savjetovanje, upravljanje i integracija informatičkih sustava, prodaja i servis informatičke opreme (veleprodaja) i ostale povezane djelatnosti. S obzirom na to da je postignuta cijena veća od milijun kuna, o prodaji te građevne čestice odluku će donijeti Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Grad Rijeka zadržava pravo neprihvaćanja najpovoljnije ponude ponuditelja za kojeg se utvrdi da ponuditelj osobno ili pravna osoba čije je osnivač ili član uprave, ima nepodmirene obveze prema Gradu Rijeci ili ne ispunjava ili neuredno ispunjava  obveze preuzete važećim sklopljenim ugovorima.