Ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku Rijeka raspisuje natječaj za radno mjesto Koordinatora/icu programa. Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine.

UVJETI:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog smjera odnosno visoka stručna sprema humanističkog ili umjetničkog smjera stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07)
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • kratak životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda HZMO-a ili e-zapis i potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Po zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rat RH NN 121/17, čl 103., stavak 3., u objavi natječaja mora biti poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjava uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru sposobnosti (test) i na razgovor. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka s naznakom “Natječaj za koordinatora/icu programane otvaraj”.