Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da je dana 19. siječnja 2018. godine Gradonačelnik donio zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo.

UPU dijela područja Krnjevo - Javna rasprava

UPU dijela područja Krnjevo – Javna rasprava

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/17, 65/17), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo i odgovorni voditelj izrade Plana, sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA PODRUČJA KRNJEVO

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo  je u studenom 2016. godine Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/16) – (u daljnjem tekstu: Odluka o izradi), koja je prema članku 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) – (u daljnjem tekstu: Zakon), prva u nizu akata i radnji u provođenju postupka izrade i donošenja prostornog plana.

Nakon donošenja Odluke o izradi, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ( u daljnjem tekstu : Odjel), izvršio je pripremne i druge radnje u svojstvu pokretanja izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan). Zatraženi su zahtjevi za izradu Plana od javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona te članku 7. Odluke o izradi. Izrađen je nacrt prijedloga Plana te su održani radni sastanci s predstavnicima investitora Plana i stručnim izrađivačem Urbanističkim studijom Rijeka.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 2.studenog 2017. godine, utvrđen je Prijedlog Plana, te je u suglasju s odredbama Zakona isti proslijeđen na javnu raspravu.

Javna rasprava objavljena je dana 3. studenog 2017.godine u dnevnom tisku “Novi list”,  na web stranicama Grada Rijeke te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja i građenja, a provedena je u razdoblju od 13. studenog do 12. prosinca 2017. godine.

Prijedlog Izvješća o javnoj raspravi Plana izrađen je uz razmatranje primjedbi pristiglih u Zakonom predviđenom roku do 12. prosinca 2017. godine.

Sukladno članku 101. Zakona pristigla su 4 mišljenja o prihvaćanju zahtjeva javnopravnih tijela na Plan u roku. Prema obrazloženju HŽ infrastruktura d.o.o. utvrđeno je da je planirano prometno rješenje predloženog Plana u suprotnosti sa rješenjem planiranih građevina željezničkih infrastrukturnih podsustava te se očitovao da će Institut IGH (pružatelj usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo) naknadno dostaviti optimalno i funkcionalno rješenje. Ponuđeno rješenje stiglo je putem e-pošte 12.siječnja 2018. godine. S obzirom na hitnost izrade Izvješća o provedenoj javnoj raspravi (u roku 30 dana od isteka roka za davanje pisanih  mišljenja, prijedloga i primjedbi) naknadno su se održali dodatni radni sastanci oko usklađenja suprotnih rješenja te se rok za pripremu Izvješća računao od dana predaje posljednjeg rješenja HŽ infrastrukture d.o.o.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Zaključak Gradonačelnika o prihvaćanju Izvješća o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

Skip to content