Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15 ) ,te Zaključka Gradonačelnika  Grada Rijeke (Klasa: 023-01/21-04/54-78; Urbroj: 2170/01-15-00-21-22) od 13. travnja 2021. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA KOMUNALNO-SERVISNE ZONE ŠKURINJE

 Javna rasprava o Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja dijela komunalno – servisne zone Škurinje održati će se u periodu

od 7. lipnja do 16. lipnja 2021. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u periodu od 7. lipnja do 16. lipnja 2021. godine :

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati,
  •  web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se dana 9. lipnja 2021. godine javno izlaganje  Prijedloga Izmjena i dopuna Plana :

  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, prizemlje, u 10,00 sati,
  •  za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, prizemlje u 18,00 sati.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave :

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem : neven.jelicic@rijeka.hr ,
  • Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani, te odaslani u roku ( do 16. lipnja 2021.), neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa i telefon podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:500

2. Prometna, elektronička komunikacijska i infrastrukturna mreža
2.1. Prometna infrastrukturna mreža 1:500
2.2. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba 1:500
2.3. Komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja 1:500
2.4. Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba 1:500
2.5. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba 1:500
2.6. Elektronička komunikacijska infrastruktura 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:500

4. Uvjeti gradnje 1:500

4.1. Uvjeti gradnje – građevne čestice i uklanjanje građevina 1:500