Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini.

Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini

 1. Predmet javnog poziva

  Predmet Javnog natječaja je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2020. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

 2. Područja financiranja

  Grad će u 2020. godini financirati provedbu projekata/programa iz sljedećih područja:

  1. socijalnog i humanitarnog djelovanja,
  2. pružanja socijalnih usluga,
  3. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,
  4. prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata,
  5. zaštite zdravlja,
  6. zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih,
  7. zaštite životinja.
 3. Ciljane skupine korisnika projekata/programa

  Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz točke 2. ovoga javnog poziva su:

  • djeca,
  • mladi (posebice onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti)
  • žene,
  • obitelj,
  • osobe starije životne dobi,
  • djeca s teškoćama u razvoju,
  • osobe s invaliditetom,
  • žrtve nasilja,
  • beskućnici,
  • korisnici nužnog smještaja,
  • ovisnici,
  • branitelji,
  • ratni stradalnici,
  • teško bolesne i kronično bolesne osobe,
  • građani općenito,
  • životinje.
 4. Opći uvjeti za prijavu

  Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

 5. Prijava

  Prijava projekta/programa treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

 6. Kriteriji za odabir

  Kriteriji za odabir projekta/programa, iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu projekta/programa sadržane su u dokumentaciji za provedbu Javnog natječaja.

 7. Dokumentacija

  Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Grada Rijeke i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 8. Rok i mjesto podnošenja prijave

  Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini – ne otvarati” ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.

  Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 14. veljače 2020. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

  Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja  ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

  Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke: nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru projekta/programa.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2020. godini:

Skip to content