Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke objavljuje Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini.

Javni natječaj za odabir projekata/programa u
zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2023. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

2. PODRUČJA FINANCIRANJA

Grad će u 2023. godini financirati provedbu projekata/programa iz sljedećih područja:

 1. socijalnog i humanitarnog djelovanja,
 2. pružanja socijalnih usluga,
 3. prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži,
 4. prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata,
 5. zaštite zdravlja,
 6. zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih,
 7. zaštite životinja.

3. CILJANE SKUPINE KORISNIKA PROJEKATA/PROGRAMA

Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz točke 2. ovoga Javnog natječaja su:

 • djeca,
 • mladi (posebice onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti),
 • žene,
 • obitelj,
 • osobe starije životne dobi,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve nasilja,
 • beskućnici,
 • korisnici nužnog smještaja,
 • ovisnici,
 • branitelji,
 • ratni stradalnici,
 • teško bolesne i kronično bolesne osobe,
 • građani općenito,
 • životinje.

4. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo sudjelovanja u Javnom natječaju imaju udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

5. PRIJAVA

Prijava projekta/programa treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja.

6. KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir projekta/programa, iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu projekta/programa sadržane su u dokumentaciji za provedbu Javnog natječaja.

7. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr  i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

8. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom “Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini – ne otvarati” ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 10. ožujak 2023. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).

Prijave pristigle izvan roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja  ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke: www.rijeka.hr  nakon donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru projekta/programa.