Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb objavljuje Javni poziv za odabir projekata/programa pružanja psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je odabir projekata/programa pružanje psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018. godini koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2018. godinu u razdjelu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

2. PODRUČJA FINANCIRANJA

Grad Rijeka će u 2018. godini financirati provedbu projekata/programa iz područja psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke u 2018.

3. CILJANE SKUPINE KORISNIKA PROJEKATA/PROGRAMA

Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz točke 2. ovoga javnog poziva su samci i obitelji, korisnici nužnog smještaja Grada Rijeke.

4. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (zaklade,vjerske zajednice, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog poziva.

5. PRIJAVA

Prijava projekta/programa treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog poziva.

6. KRITERIJI ZA ODABIR

Kriteriji za odabir projekta/programa, iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu projekta/programa sadržane su u dokumentaciji za provedbu Javnog poziva.

7. DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva dostupna je na mrežnim stranicama Grada Rijeke  i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

8. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave projekata/programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD RIJEKA, Pisarnica – Titov trg 3, 51000 RIJEKA s naznakom:
Javni poziv za odabir projekata/programa pružanja psihosocijalne pomoći i podrške korisnicima nužnog smještaja Grad Rijeke u 2018. godini – ne otvarati”
ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Titov trg 3, Šalter broj 1, Rijeka.
Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 31. ožujka 2018. godine, bez obzira na način dostave (tj. i pismena upućena poštom trebaju biti dostavljena do tog roka).
Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog poziva ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Rijeke u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika o odabiru projekta/programa.