Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19), gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA Predmet ovoga javnog poziva je dodjela nepovratnih…

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19), gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijava
za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke

PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, za pokriće dijela troškova organizacije nautičkog sajma u 2019. godini na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Sajam).

Cilj raspisivanja Javnog poziva je financijska potpora organizatoru, na način da se putem stručne valorizacije predloženog programa i prijavitelja, u Rijeci osigura nastavak tradicije održavanja nautičkog sajma u području male brodogradnje, njegovo unapređenje te promocija Rijeke kao destinacije nautičkog turizma.

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva su gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu.

Prijavitelji koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe, ne mogu ostvariti pravo na subvenciju iz ovoga Javnog poziva.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI/TROŠKOVI
Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, koncesije, uređenja i opremanja sajamskog prostora, troškovi zakupa medijskog prostora, promidžbeni troškovi, troškovi izrade kataloga i prospekata, brošura, organiziranja seminara, stručnih skupova, radionica, te administrativno – računovodstveni troškovi.

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
Za provedbu ovoga Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA
Nepovratna subvencija se dodjeljuje za pokriće dijela budućih troškova organizacije Sajma. Porez na dodanu vrijednost te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju nakon potpisivanja „Ugovora o sufinanciranju troškova organizacije nautičkog sajma u Rijeci“ (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Grada Rijeke i Korisnika subvencije (u daljnjem tekstu: Korisnik) zaključno s danom zatvaranja Sajma.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti Korisniku iznosi 100.000,00 kuna, s time da isti iznos ne smije premašiti 50% ukupnih troškova organizacije Sajma.

Da bi se prijavitelj smatrao prihvatljivim za ostvarenje prava na subvenciju, mora ostvariti najmanje 50 bodova iz Tabele kriterija za ocjenu prijava.

Pravo na subvenciju iz ovog Javnog poziva ostvaruje prijavitelj koji temeljem vrijednosnih kriterija iz Tabele kriterija za ocjenu prijava, ostvari najveći broj bodova.

Tabela kriterija za ocjenu prijava:

*Karakter sajma:

– Međunarodni (8)
– Nacionalni (4)
– Regionalni (2)
– Lokalni (1)

max

8 bodova

2. *Procjena broja izlagača:

– vise od 50 (9)
– od 30 do 50 (6)

– do 30 (3)

max

9 bodova

3. Poticanje gospodarske suradnje 5 bodova
4. Poticanje razmjene znanja 5 bodova
5. Koristi za riječke poduzetnike i obrtnike (npr. besplatna promocija, besplatni izložbeni prostor i sl.)

8 bodova

6. Ocjena opisa (koncepta) Sajma

max

20 bodova

7. Reference prijavitelja (u smislu organizacije javnih događanja):

Broj organiziranih javnih događanja na međunarodnoj razini (20)

– 1-3 (16)
– 3-5 (18)
– 6 i više (20)

Broj organiziranih javnih događanja na nacionalnoj razini (12)

– 1-3 (8)
– 3-5 (10)
– 6 i više (12)

Broj organiziranih javnih događanja na regionalnoj razini (8)

– 1-3 (4)
– 3-5 (6)
– 6 i više (8)

Broj organiziranih javnih događanja na lokalnoj razini (6)

– 1-3 (2)
– 3-5 (4)

– 6 i više (6)

max

46 bodova

8. Stručna sposobnost za organizaciju sajma

5 bodova

* točke 1. i 2. kriterija treba obrazložiti i potkrijepiti dokumentacijom (npr. pisma namjere) u prijedlogu projekta Sajma

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, prednost u odabiru imat će prijava s ranijim datumom i vremenom podnošenja.

Nepovratna subvencija se neće dodijeliti prijavitelju:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Gradu Rijeci.

POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE
Postupak odabira prijava na temelju ocjene postavljenih kriterija te dopuštenosti dodjele potpore male vrijednosti sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti, provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od tri člana i istog broja zamjenika, a čine ga jedan predstavnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel), jedan predstavnik Turističke zajednice grada Rijeke te jedan predstavnik Adriatic Croatia International Club d.d., za djelatnost marina. Predstavnik Odjela u Povjerenstvu ujedno je i voditelj Povjerenstva imenovan od strane pročelnice Odjela. Voditelj Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva i priprema dokumentaciju za rad Povjerenstva.

Povjerenstvo može valjano odlučivati ako su na sjednici nazočna sva tri člana, odnosno njihovi zamjenici, a odluke se donose većinom glasova članova Povjerenstva. Svaki član Povjerenstva ima jedan glas.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, odnosno postupka ocjene prijava, Gradonačelnik Grada Rijeke dodjeljuje potporu male vrijednosti.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA
Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Odjelu poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Rijeke na adresu: Grad Rijeka, Titov trg 3. sa naznakom ”Za Odjel gradske uprave za poduzetništvo – Zahtjev za dodjelom subvencije u svrhu organizacije nautičkog sajma u Rijeci – 2019.“

Zahtjevi se zaprimaju od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada, sa krajnjim rokom od 15 kalendarskih dana od dana objave.

Zahtjev se podnosi na Obrascu „Prijava na Javni poziv za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke“.

Obrascu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • prijedlog (opis) koncepta Sajma,
 • financijski plan za provedbu Sajma,
 • marketing plan za provedbu Sajma,
 • dokumentacija kojom prijavitelj dokazuje svoje reference (dosadašnje iskustvo u organizaciji javnih događanja),
 • dokumentacija kojom prijavitelj dokazuje stručnost osoblja, angažiranog na provedbi organizacije Sajma,
 • Izjava o korištenim potporama malih vrijednosti,
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Obrasci se mogu skinuti s web stranice Grada Rijeke ili preuzeti u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo na adresi: Trg sv. Barbare 2/1, Rijeka.

Grad Rijeka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko Povjerenstvo za ocjenu prijava isto bude smatralo nužnim.

O rezultatima ocjene prijava, prijavitelji će biti obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Grad Rijeka zadržava pravo izmjene i dopune te produljenje roka ovog Javnog poziva. Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke na propisanom prijavnom obrascu sa priloženom potpunom dokumentacijom. U slučaju nedostatka potrebnih podataka ili dokumentacije, Odjel će obavijestiti podnositelja prijave da u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti o nedostacima, dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju. Shodno tome, datumom prijave smatra se dan kada je predana potpuna dokumentacija.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA
Prava i obveza Korisnika subvencije iz ovog Javnog poziva, detaljno će se regulirati Ugovorom između Grada Rijeke i Korisnika, najkasnije deset dana po donošenju zaključka Gradonačelnika o dodjeli subvencije,

Korisniku (organizatoru Sajma), Grad Rijeka će naknadnom odlukom gradonačelnika, omogućiti korištenje električne energije, vode, pozornice, privremene ograde, pokretnih kemijskih WC-a u vlasništvu Grada, bez naknade,

Korisnik subvencije iz ovog Javnog poziva mora voditi računa o zabrani dvostrukog financiranja,

Izvješće o utrošku dodijeljenog iznosa subvencije, Korisnik mora dostaviti Odjelu na propisanom obrascu „Nautički sajam na području grada Rijeke – 2019., Izvješće o provedbi“ (u prilogu ovog Javnog poziva), najkasnije 30 dana po završetku Sajma.

OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214 i 209-590 ili e-mail adresu: dario.dobrilovic@rijeka.hr.

Skip to content