Grad Rijeka, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte na temelju zaključka gradonačelnika Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18,7/19 i 17/19-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje sljedeći:

 Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke u okviru mjere Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

PRIJAVITELJI I KORISNICI SREDSTAVA IZ JAVNOG POZIVA

Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva subjekti su malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području grada Rijeke.

Prijavitelji na Javni poziv mogu ostvariti potporu temeljem samo jedne prijave. U tu svrhu prijavitelja će se tretirati kao „jednog poduzetnika“ sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe, kojim su pojmom obuhvaćena poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću
 2. b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća
 3. c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća
 4. d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe. Također, korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti, koji su po mjeri Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, ostvarili potporu Grada Rijeke u 2022. i 2023. godini.

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 eura.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA 

Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web i mobilnih aplikacija) koji dovode do povećanja učinkovitosti u poslovanju.

Također, u opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima.

Troškovi nabave samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) neće se priznati.

Potpore se odobravaju u visini od 50% prihvatljivih troškova, a u iznosu od najmanje 300,00 eura do najviše 2.700,00 eura.

PDV nije prihvatljiv trošak.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 21. rujna 2023. godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Ako korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa potpore (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na potporu), korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Nepovratne potpore neće se dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 • koji imaju dospjeli nepodmireni dug prema Gradu Rijeci posljednji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja prijave.

POSTUPAK DODJELE

Postupak odabira prijava na temelju ocjene postavljenih kriterija te dopuštenosti dodjele potpore male vrijednosti sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti, provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava.

U postupku odabira formirat će se rang lista najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, odnosno postupka ocjene prijava, Gradonačelnik grada Rijeke donosi odluku (Zaključak) o dodjeli potpora malih vrijednosti.

S prijaviteljem koji na temelju odluke gradonačelnika Grada Rijeke ostvari pravo na dodjelu potpore male vrijednosti, sklopit će se Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava (u daljnjem tekstu. Ugovor).

Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun korisnika, nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor s Gradom Rijeka.

Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

KRITERIJI ZA OCIJENU PRIJAVA

Prijave na Javni poziv boduju se prema sljedećim kriterijima:

Naziv kriterija Opis kriterija

Vrijednost kriterija

 

Primarna djelatnost gospodarskog subjekta –  prijavitelja na Javni poziv prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 55/16. i 35/18.).

                                 I.        Kategorija

(NKD odjeljci/razredi: od 10 do 33, 58, 59.1, 59.2, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90. 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 71.11, 73, 74.10, 74.20 95.1, 90 i 91  – 4 boda

                               II.        Kategorija

(NKD odjeljci/razredi: od 69 do 75 – svi razredi osim onih navedenih u I Kategoriji, od 55 do 56, 79 – 3 boda

                              III.        Kategorija

(NKD odjeljci/razredi: 86.20, 93 – 2 boda

                             IV.        Kategorija

(NKD odjeljci/razredi: svi odjeljci/razredi koji nisu navedeni u Kategorijama od I do III, osim odjeljka od 01 do 03 te odjeljka 92 – 1 bod

od 1 do 4 boda
Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.,      u okviru Specifičnih ciljeva:

 • 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobu novih industrija
 • 2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija

 

Ulaganja (u postojeće ili nove proizvode, usluge ili procese poslovanja) prijavitelja na Javni poziv doprinijela su:

·digitalizaciji usluga ili procesa poslovanja – 2 boda

·uvođenju novih (naprednijih) tehnologija u poslovni proces – 4 boda

·razvoju inovativnih proizvoda i usluga koji se nude na tržištu – 6 bodova

od 2 do 6 bodova

 

Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

Starost prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika trgovačkog društva koje podnosi prijavu na Javni poziv (prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

·vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik/vlasnici) najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv je mlađi od 25 godina – 1 bod

vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik/vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv ima od 25 do 29 godina – 0,5 boda

od 0,5 do 1 boda
Poticanje žena poduzetnica

Status žene poduzetnice u odnosu na vlasničku strukturu prijavitelja

· žena je samostalna vlasnica obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili je najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv u vlasništvu žene/žena – 1 bod

·prijavitelj je obrt u kojem je/su žena/e suvlasnica/ce istog s 25% udjela ili trgovačko društvo u kojem je žena vlasnica odnosno u kojem su žene vlasnice najmanje 25 % temeljnog kapitala – 0,5 boda

od 0,5 do 1 boda

 

Horizontalni kriteriji

Kriteriji opisuju promicanje uključenosti ranjivih skupina te društveno odgovornog poslovanja

·prijavitelj zapošljava osobe s invaliditetom – 0,5 bodova

·Prijavitelj (gospodarski subjekt) je u periodu od osnivanja sudjelovao (materijalno ili financijski) u lokalnim inicijativama i projektima te sponzorirao događaje ili organizacije dobrotvornog karaktera –  0,5 bodova

0,5 bodova po kriteriju

Dokumentacija koju prilaže podnositelj prijave, a na temelju koje se vrednuju pojedini kriteriji:

Primarna djelatnost gospodarskog subjekta – prijavitelja na Javni poziv prema Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN, br. 55/16. i 35/18.). Obzirom na strateško opredjeljenje Grada Rijeke, definirano Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027. o poticanju pojedinih djelatnosti bitnih za gospodarski razvoj, u opisu kriterija definirane su četiri kategorije prema kojima se boduju prijavitelji na Javni poziv.

I. Kategorija (Prerađivačke djelatnosti, ICT i Kreativne industrije)

Prerađivačka industrija područje C od 10 do 33, 58 Izdavačke djelatnosti, 59.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije, 61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije, 61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije, 61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti, 62.01 Računalno programiranje, 62.02 Savjetovanje u vezi s računalima, 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom, 62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, 63.11, 71.11 Arhitektonske djelatnosti, 73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, 74.20 Fotografske djelatnosti, 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti i 91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti.

II. Kategorija (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Turizam)

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M – svi odjeljci izuzev onih koji su navedeni u I Kategoriji, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane područje I od 55 do 56, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

III. Kategorija (Medicinske usluge, Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

86.20 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, 93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti.

IV. Kategorija (sva područja djelatnosti koji nisu navedena u Kategorijama od I do III osim područja A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo)

Poduzetnici iz područja A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo neće se uzimati u postupak bodovanja, obzirom da isti nisu prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu. Također, poduzetnici registrirani u odjeljku 92 Djelatnosti kockanja i klađenja neće se uzimati u razmatranje za bodovanje.

Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Planom razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

 • Digitalizacija usluga ili procesa poslovanja (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća: digitalnu nabavu, digitalnu prodaju, digitalni marketing, digitalizaciju proizvodnog procesa te digitalna rješenja koja prijavitelju omogućuju da se poveže sa korisnicima na različitim razinama – od informiranja o kupnji proizvoda ili usluga, pomoći pri odlučivanju i procesu kupnje do razmjene informacija o zadovoljstvu korisnika.
 • Uvođenje novih (naprednijih) tehnologija u poslovni proces (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća: uvođenje senzornih rješenja za praćenje procesa poslovanja (internet stvari – IoT), prikupljanje, skladištenje i obradu velikih količina podataka (Big Data tehnologija) koji se koriste u poslovanju, korištenje 3D tehnologije te umjetne inteligencije (AI).
 • Razvoj inovativnih proizvoda i usluga koji se nude na tržištu (u smislu zadovoljavanja kriterija) obuhvaća novu vrijednost u proizvodu ili usluzi, a koja može biti: patentirani izum, licenca, industrijski dizajn ili neki drugi oblik intelektualnog vlasništva.

Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

 • preslika osobne iskaznice prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika ili suvlasnika u trgovačkom društvu,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da su mladi poduzetnik, odnosno mladi poduzetnici vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv.

 Poticanje žena poduzetnica

 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 25% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na Javni poziv,
 • preslika ugovora o ortakluku iz kojeg je razvidno da je/su žena/e suvlasnica/ce 25% udjela u zajedničkom obrtu koji podnosi prijavu na Javni poziv.

Horizontalni kriteriji

 • potvrda iz očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom HZMO-a, kojom poslodavac prijavitelj na Javni poziv dokazuje da zapošljava osobu s invaliditetom,
 • dokumentirani dokaz (zahvala, uplatnica, fotografija, itd.) da je prijavitelj na Javni poziv u periodu od osnivanja, sudjelovao (materijalno ili financijski) u lokalnim inicijativama i projektima te sponzorirao događaje ili organizacije dobrotvornog karaktera.

Ako se na temelju priložene, a manjkave dokumentacije ne može objektivno ocijeniti pojedini kriterij, isti se neće bodovati, odnosno ostvarit će 0 bodova.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu podnošenja prijave.

PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv raspisuje se dana 23. svibnja 2024. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 27. svibnja 2024. godine u 08,00 sati do 14. lipnja 2024. godine do 16,00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava) na e-obrascu SUIT-24.

Obvezni prilozi:

 • Izjava i izvješće o primljenim  potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-24),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • računi za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija te informatizaciju poslovnih procesa koji su izdani nakon 21. rujna 2023. godine (minimalan iznos računa 130,00 eura bez PDV-a),
 • izvodi kojima se dokazuje izvršeno plaćanje računa (izvadak je potrebno skenirati/priložiti uz svaki pojedinačni račun),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Dokumentacija koje se prilaže e-obrascu smije biti u sljedećim formatima: pdf, jpg, jpeg i zip.

Grad Rijeka zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike dokumentacije, dostavljene elektroničkim putem.

Grad Rijeka će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po ovom Javnom pozivu.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će u postupku administrativne provjere prijava iste odbaciti, odnosno neće biti moguća naknadna dopuna dokumentacije.

Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima ocjene prijava u roku od 60 kalendarskih dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Grad Rijeka zadržava pravo izmjene i dopune te produljenje roka ovog Javnog poziva. Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv (na službenim stranicama Grada Rijeke).

OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internet stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214, 209-592 i 209-588.