Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo objavio je dana 16. rujna Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima s područja grada Rijeke.

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18 i 7/19), gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje sljedeći:

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

PREDMET JAVNOG POZIVA       

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa – CERT 20
 • Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga – SIB 20
 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje – SUIT 20
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme – SUSO 20
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije – SIFEU 20
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika – EDU 20
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika – SIT 20
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna – SID 20
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata – KLASTER 20

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su:

 •  subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke,
 • udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe.

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna. Iznos sredstava od 100.000,00 kuna namijenjen je za provedbu mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“, dok je 1.900.000,00 kuna namijenjeno za provedbu ostalih osam mjera ovog Javnog poziva. Ako na Javni poziv ne bude prijava po mjeri „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ ili traženi iznos nepovratnih subvencija bude manji od osiguranih 100.000,00 kuna, osigurani iznos ili ostatak iznosa koristit će se za dodjelu subvencija po ostalim mjerama.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 05. rujna 2019. godine (dan objavljivanja Javnog poziva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke za 2019. godinu) do podnošenja prijave na Javni poziv.

Iznimno, troškovi koji su vezani za nabavu opreme i zaštitnih sredstava (dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, zaštitna odjeća, paravani i druga oprema nužna za zaštitu od virusa u procesu poslovanja prijavitelja) kao zaštita od virusa COVID-19, priznaju se od 11. ožujka 2020. godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Za mjeru „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata”, dio troškova (operativni troškovi voditelja klastera) priznaje se unaprijed za razdoblje od godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt.

Ako korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa subvencije (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na subvenciju), korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Nepovratne subvencije se neće dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:  

Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.500,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna. Subvencije se odobravaju i za obnovu certifikata, ako je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata. U obzir dolaze samo certifikati dobiveni od ovlaštenih akreditacijskih ustanova.

Prijave se podnose na e-obrascu CERT-20 kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • dokaz o dobivenom certifikatu – preslika certifikata i/ili obnove certifikata,
 • računi za uvođenje sustava certificiranja, troškove edukacije kod uvođenja ili za obnovu sustava certificiranja, koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava prema opisu iz tablice kriterija.

Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedbe medijske kampanje (isključivo za razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna.

Prijave se podnose na e-obrascu SIB-20 kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za plaćene troškove izrade vizualnog identiteta, odnosno kreiranja strategije razvoja brenda i provedbe medijske kampanje koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava prema opisu iz tabele kriterija.

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove izrade studije opravdanosti osnivanja udruga (klastera), izrade plana i programa rada, izrade dizajna zajedničkog proizvoda, promociju zajedničkog proizvoda ili usluge, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije), ispitivanja, atestiranja i zaštite proizvoda, uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, obrazovanja i usavršavanja voditelja udruga (klaster menadžera) te operativne troškove voditelja udruga (klastera), u visini od 50% pojedinog troška (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna do najviše 50.000,00 kuna. Uvjet za ostvarenje prava na subvenciju za operativne troškove voditelja je da voditelj udruge (klastera) ima prebivalište na području grada Rijeke. Operativni troškovi voditelja klastera subvencioniraju se najdulje 2 godine uzastopno.

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, ne može koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose na e-obrascu KLASTER-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • dokaz o povezivanju članica,
 • dokaz o imenovanju voditelja klastera,
 • životopis voditelja klastera, a ako se traži subvencija za operativne troškove voditelja klastera i dokaz o prebivalištu voditelja klastera (preslika osobne iskaznice),
 • plan i program ili izvješće o izvršenju plana i programa rada klastera s podacima o vrsti zajedničkog proizvoda, tehnologiji proizvodnje, tržištu nabave i prodaje i sl.,
 • račune za troškove za koje se traži subvencija, a koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • iznimno od navedenog pod točkom 7., operativni troškovi voditelja klastera priznaju se unaprijed za narednih 12 mjeseci, a dokaz o operativnom trošku je ugovor, ponuda ili drugi odgovarajući dokaz temeljem kojeg je moguće procijeniti budući trošak,
 • ako je podnositelj zahtjeva prethodne godine koristio subvenciju za operativne troškove voditelja klastera, dužan je dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima kao preduvjet za dodjelu nove potpore,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Nakon odobrenja potpore s korisnikom potpore kojem se subvencioniraju budući operativni troškovi voditelja klastera, sklapa se Ugovor o realizaciji potpore male vrijednosti iz mjere Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata. Prije sklapanja ugovora korisnik potpore je dužan dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora.

Ugovor mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija u procese odlučivanja, upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna (primjerice: marketing informacijski sustav, FLEET management, Business inteligence sustavi, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web i mobilnih aplikacija) koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju. Također u opravdane troškove ulaze i troškovi nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjima.

Troškovi nabavke samo hardverskih komponenti elektroničkih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedije (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) neće se priznati.

Prijave se podnose na propisanom e-obrascu SUIT-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za uvođenje IT sustava i aplikacija te potrebne opreme koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove nabave i implementacije industrijskog dizajna u novi ili unaprijeđeni proizvod u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Prijave se podnose na e-obrascu SID-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za troškove implementacije industrijskog dizajna koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove nabave i ugradnje te najma novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 70.000,00 kuna. Gospodarski subjekti koji mogu koristiti ovu potporu u navedenom iznosu, moraju biti registrirani (prema NKD-u) za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti (kao primarne djelatnosti upisane u Registar poslovnih subjekata DZS-a): Prerađivačka industrija, područje C od odjeljka 10 do 31. Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije otpada, područje E od odjeljka 36 do 39, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, područje M, Odjeljak 72., Skupina 72.1.

Također, prijavitelji u djelu ove mjere mogu biti svi ostali gospodarski subjekti (osim prethodno navedenih prema NKD-u) koji traže subvenciju za troškove nabave i ugradnje te najma nove opreme. Iznos subvencije za korisnike u ovom djelu mjere dodjeljuje se u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna.

Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19 (dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, zaštitna odjeća, paravani i druga oprema nužna za zaštitu od virusa u procesu poslovanja prijavitelja) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 500,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Troškovi nabave velikih radnih strojeva u području građevinarstva i transporta (strojevi za iskope i zemljane radove, strojevi za prijevoz i prijenos tereta, strojevi za bušenje, strojevi za ravnanje i nabijanje zemlje te završne radove), troškovi nabave i najma prijevoznih sredstava te ulaganja u poljoprivredne strojeve i opremu neće se priznati.

Prijave se podnose na e-obrascu SUSO-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za troškove nabave i ugradnje strojeva i opreme, koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Iznimka su računi za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19, koji se priznaju od 11. ožujka 2020. pa do predaje prijava na Javni poziv.
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Pored navedenih troškova, prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti subvenciju za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19 (dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske, zaštitna odjeća, paravani i druga oprema nužna za zaštitu od virusa u procesu poslovanja prijavitelja) u visini od 80% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 500,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna.

Poduzetnikom – početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv. Za ostvarivanje subvencije potrebno je da korisnik ove mjere ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili jedan zaposleni).

Troškovi za kupnju vozila, zakupa poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Ako prijavitelj ostvari subvenciju u okviru ove mjere, neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po drugim mjerama subvencioniranja iz ovoga Programa.

Prijave se podnose na e-obrascu SIT-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za troškove nabave opreme, alata, inventara, zaštitnih sredstava, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebne izobrazbe te izrade mrežne stranice i vizualnog identiteta koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih (računi plaćeni u gotovini (na R1) do 5.000,00 kuna priznat će se uz potpisanu Izjavu (IZJAVA SIT-20) da su imovina i/ili sitni inventar evidentirani u poslovnim knjigama). Iznimka su računi za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa COVID-19, koji se priznaju od 11. ožujka 2020. pa do predaje prijava na Javni poziv.
 • preslika obrasca JOPPD (za mjesec koji prethodi podnošenju prijave na Javni poziv) ili Ugovor o radu (iznimka su obrtnici ili nositelji samostalnih zanimanja koji nemaju dodatno zaposlenih)
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne prijave: priprema i analiza sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analiza problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizacija logičke matrice, izrada concept note-a, razrada aktivnosti i radnih paketa, identifikacija projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Prijave se podnose na e-obrascu SIFEU-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za troškove savjetodavnih usluga nastali pri izradi projektne prijave, koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna.

Troškovi nastali u okviru formalnog obrazovanja (u nekoj obrazovnoj ustanovi prema definiranom nastavnom planu i programu) kojima se stječu srednjoškolska ili akademska zvanja neće se priznati. Također, neće se priznati troškovi sudjelovanja na skupovima i kongresima, kao ni putni troškovi te troškovi nabave stručne literature.

Prijave se podnose na propisanom e-obrascu EDU-20, kojem se prilaže:

 • Izjava i izvješće o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ-20),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 • Izjava o davanju suglasnosti za provođenje kontrole nad namjenskim i zakonitim trošenjem dodijeljenih nepovratnih subvencija,
 • računi za troškove stručnog osposobljavanja/usavršavanja koji su izdani nakon 05. rujna 2019. godine (minimalan iznos računa 200,00 kuna bez PDV-a) te izvodi iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • certifikat ili potvrda o završenoj edukaciji ili potvrda, odnosno dokaz o sudjelovanju na savjetovanju, radionici i sl.,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je podnositelju prijave sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • dokumentacija na temelju koje se ocjenjuje prijava, prema opisu iz tabele kriterija.

Grad Rijeka je ovlašten provoditi kontrolu utroška dodijeljenih nepovratnih subvencija u roku od godine dana od dana dodjeljivanja sredstava, koja uključuje kontrolu na licu mjesta, te ima pravo zahtijevati povrat doznačenih sredstava uz zateznu kamatu u slučaju utvrđenog nenamjenskog i nezakonitog trošenja sredstava od strane korisnika.

POSTUPAK DODJELE

Postupak odabira prijava na temelju ocjene postavljenih kriterija te dopuštenosti dodjele potpore male vrijednosti sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti, provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava imenovano od strane Gradonačelnika.

U postupku odabira formirat će se rang lista najbolje ocjenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, odnosno postupka ocjene prijava, Gradonačelnik Grada Rijeke dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVA

Prijave na Javni poziv boduju se prema sljedećim kriterijima:

Naziv kriterija Opis kriterija

 

Vrijednost kriterija

 

Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Strategijom razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. (u okviru Strateškog cilja 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo)

Ulaganje (u postojeće ili nove proizvode ili usluge) prijavitelja na Javni poziv u smislu povećanja tehnološke razine poslovanja

· ulaganje u razvoj novog proizvoda ili usluge razvijenog/e u suradnji sa znanstvenom institucijom – 6 bodova

· ulaganje u razvoj postojećeg proizvoda ili usluge razvijenog/e u suradnji sa znanstvenom institucijom – 4 bodova

· ulaganje u razvoj novog ili postojećeg proizvoda ili usluge koji/a znatno unapređuje efikasnost u poslovanju – 2 boda

od 2 do 6 bodova

 

Veličina poduzetnika

Razvrstavanje poduzetnika prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (iznos ukupne aktive ili dugotrajne imovine, prihoda i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine)

· prijavitelj je mikro poduzetnik – 4 boda

· prijavitelj je mali poduzetnik – 2 boda

· prijavitelj je srednji poduzetnik – 1 bod

od 1 do 4 boda

 

Potencijal zapošljavanja prijavitelja

Razlika u broju zaposlenih kod prijavitelja na Javni poziv u periodu prije učinjenog troška ulaganja do dana podnošenja prijave

· isti broj zaposlenih 1 bod

· 1 novozaposleni 2 boda

· od 2 do 3 zaposlena 3 boda

· od 4 do 5 zaposlena 5 bodova

· od 6 do 7 zaposlena 7 bodova

· više od 7 zaposlenih 9 bodova

od 1 do 9 bodova

 

Očuvanje radnih mjesta za vrijeme pandemije virusa COVID-19

Razlika u broju zaposlenih kod prijavitelja na Javni poziv u periodu od 11. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020. godine

· isti ili povećan broj zaposlenih 2 boda

2 boda
Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

Starost prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika trgovačkog društva koje podnosi prijavu na Javni poziv (prema kriterijima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

· vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik /vlasnici) najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv je mlađi od 25 godina – 3 boda

vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili vlasnik /vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na Javni poziv ima od 25 do 29 godina – 2 boda

od 2 do 3 boda

 

Poticanje žena poduzetnica

Status žene poduzetnice u odnosu na vlasničku strukturu prijavitelja

· žena je samostalna vlasnica obrta, slobodnog zanimanja, komplementar ili je najmanje 51% temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv u vlasništvu žene / žena – 3 boda

· prijavitelj je obrt u kojem je/su žena/e suvlasnik/ce istog s 25% udjela ili trgovačko društvo u kojem je žena vlasnica odnosno u kojem su žene vlasnice najmanje 25 % temeljnog kapitala – 2 boda

od 2 do 3 boda

 

Horizontalni kriteriji

Kriteriji opisuju ekološke koristi ulaganja, promicanje socijalne uključenosti ranjivih skupina te promociju društveno odgovornog poslovanja

· ulaganje je doprinijelo povećanju učinkovitosti u korištenju energije – 0,5 bodova

· ulaganje je doprinijelo smanjenju ili otklanjanju zagađenja okoline – 0,5 bodova

· prijavitelj zapošljava osobe s invaliditetom – 0,5 bodova

· prijavitelj je u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv, sudjelovao u projektima društveno odgovornog poslovanja (projekti socijalnog poduzetništva) –  0,5 bodova

· vlasnik obrta, slobodnog zanimanja, komplementar, odnosno 100-tni vlasnik temeljnog kapitala u trgovačkom društvu koje podnosi prijavu na javni poziv je Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata – 0,5 bodova

0,5 bodova po kriteriju

Dokumentacija koju prilaže podnositelj prijave a na temelju koje se vrednuju pojedini kriteriji:

Usklađenost ulaganja prijavitelja sa Strategijom razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.

 • dokumentacija o ugovornom odnosu između prijavitelja na javni poziv i znanstvene institucije iz koje je razvidna suradnja na razvoju novog proizvoda ili usluge. Troškovi koji se prijavljuju na Javni poziv, moraju proizlaziti iz aktivnosti koje su definirane u ugovornom odnosu između znanstvene institucije i prijavitelja na javni poziv.
 • dokumentacija o ugovornom odnosu između prijavitelja na javni poziv i znanstvene institucije iz koje je razvidna suradnja na razvoju postojećeg proizvoda ili usluge. Troškovi koji se prijavljuju na Javni poziv, moraju proizlaziti iz aktivnosti koje su definirane u ugovornom odnosu između znanstvene institucije i prijavitelja na javni poziv.
 • opisati (u prijavnom obrascu) i dokumentirati povezanost ulaganja (npr. u poslovne procese, tehnološka rješenja, proizvode visoke tehnologije) sa povećanjem efikasnosti u poslovanju. Dokazi mogu biti naturalni (npr. povećan opseg proizvodnje/prodaje) ili financijski (npr. povećanje prihoda ili dohotka, smanjenje troškova) i ukazivati na stanje prije i nakon ulaganja koje se prijavljuje na Javni poziv.

2. Očuvanje radnih mjesta

 • prijavitelji na javni poziv koji su u periodu od 11. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020. godine smanjili broj zaposlenih, neće ostvariti bodove temeljem ovog kriterija.
 • potrebna dokumentacija kao prilog za ocjenu ovog kriterija: preslika obrasca JOPPD (za mjesec veljaču, odnosno kolovoz 2020. godine). Iznimka su obrtnici, odnosno nositelji samostalnih zanimanja, koji nemaju dodatno zaposlene.

3. Poticanje mladih poduzetnika (do 29 godina)

 • preslika osobne iskaznice prijavitelja vlasnika obrta, slobodnog zanimanja, komplementara, odnosno vlasnika ili suvlasnika u trgovačkom društvu,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da su mladi poduzetnik, odnosno mladi poduzetnici vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na javni poziv.

4. Poticanje žena poduzetnica

 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 51% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na javni poziv,
 • preslika društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva kojim se dokazuje da je žena vlasnik, odnosno da su žene vlasnici najmanje 25% temeljnog kapitala društva, koje podnosi prijavu na javni poziv,
 • preslika ugovora o ortakluku iz kojeg je razvidno da je/su žena/e suvlasnik/ce 25% udjela u zajedničkom obrtu koji podnosi prijavu na javni poziv.

5. Horizontalni kriteriji

 • dokumentirani fizički ili financijski pokazatelji kojima se dokazuje da je ulaganje dovelo do povećanja energetske učinkovitosti u procesima poslovanja, prijavitelja na Javni poziv. Dokazi se moraju referirati na stanje prije i nakon ulaganja, koje se prijavljuje na Javni poziv.
 • dokumentirani pokazatelji kojima se dokazuje da je ulaganje prijavitelja na javni poziv doprinijelo smanjenju ili otklanjanju zagađenja okoline u procesima poslovanja. Dokazi se moraju referirati na stanje prije i nakon ulaganja, koje se prijavljuje na Javni poziv.
 • potvrda iz očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom HZMO-a, kojom poslodavac prijavitelj na javni poziv dokazuje da zapošljava osobu s invaliditetom,
 • dokumentirani dokaz da je prijavitelj na javni poziv u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave, sudjelovao u projektima socijalnog poduzetništva,
 • potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

Ostali kriteriji ocjenjuju se na temelju unesenih podataka u e-obrazac.

Ako se na temelju priložene, a manjkave dokumentacije (i nakon traženih pojašnjenja iste) ne može objektivno ocijeniti pojedini kriterij, isti se neće bodovati, odnosno ostvarit će 0 bodova.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu prijave.

Prijave na Javni poziv na mjeru Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata boduju se prema posebnim kriterijima kako slijedi:

Naziv kriterija Opis kriterija

 

Vrijednost kriterija

 

Član klastera/udruge sa sjedištem u Rijeci

Broj članova udruge/klastera sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Rijeke

· 1 član – 1 bod

·  2-3 člana – 3 boda

· 4 člana i više – 5 bodova

 

od 1 do 5 bodova

 

Suradnja sa znanstveno – istraživačkom institucijom

Ostvarena suradnja između klastera/udruge i jedne ili više znanstveno – istraživačkih institucija

· ostvarena suradnja s jednom znanstveno-istraživačkom institucijom – 1 bod

· ostvarena suradnja s dvije ili više  znanstveno-istraživačkih institucija – 2 boda

 

1 ili 2 boda

Sinergijski učinak udruživanja članica klastera/udruge

Struktura članstva klastera/udruge i veličina gospodarskih subjekata u klasteru/udruzi

· članica klastera je, uz poduzetnike, i organizacija za istraživanje i širenje znanja –3 boda

· članice klastera su mali i srednji poduzetnici (prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva)  – 4 boda

· članovi klastera su mali, srednji i veliki poduzetnici (prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva)  – 5 bodova

 

od 3 do 5 bodova

Transfer znanja, vještina, sposobnosti i iskustava između članica  klastera/udruge

 

Organizacija programa izobrazbe za članice klastera/udruge, radionica i konferencija s ciljem poticanja razmjene znanja, povezivanja i suradnje (u razdoblju od godine dana do podnošenja prijave na Javni poziv)

· organiziran je 1 program, radionica, konferencija ili sl. – 2 boda

· organizirana su od 2 do 3 programa, radionice, konferencije ili sl. – 3 boda

· organizirana su više od 3 programa, radionice, konferencije ili sl. – 4 bodova

 

od 2 do 4 bodova

Horizontalni kriteriji

Kriteriji opisuju koristi od udruživanja u smislu;  ekološke koristi, promicanje socijalne uključenosti ranjivih skupina te promociju društveno odgovornog poslovanja

· udruživanje je doprinijelo povećanju učinkovitosti u korištenju energije – 0,5 bodova

· udruživanje je doprinijelo smanjenju ili otklanjanju zagađenja okoline – 0,5 bodova

· prijavitelj zapošljava osobe s invaliditetom – 0,5 bodova

· prijavitelj je u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv, sudjelovao u projektima društveno odgovornog poslovanja (projekti socijalnog poduzetništva) –  0,5 bodova

 

0,5 bodova po kriteriju

U slučaju da dva ili više prijavitelja po ovoj mjeri ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu prijave.

Dokumentacija koju prilaže podnositelj prijave na mjeru Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, a na temelju koje se vrednuju pojedini kriteriji:

 1. Broj članova klastera/udruge sa sjedištem u Rijeci – popis članova
 2. Suradnja sa znanstveno-istraživačkom institucijom – preslika ugovora sa znanstveno-istraživačkom institucijom
 3. Sinergijski učinak udruživanja članica klastera/udruge – kao pod 1.
 4. Transfer znanja, vještina, sposobnosti i iskustava između članica klastera/udruge – dokumentirani dokazi o provedbi programa, radionica, konferencija i sl. za članice klastera/udruge
 5. Horizontalni kriteriji:
 • dokumentirani fizički ili financijski pokazatelji kojima se dokazuje da je ulaganje dovelo do povećanja energetske učinkovitosti u procesima poslovanja, prijavitelja na javni poziv. Dokazi se moraju referirati na stanje prije i nakon ulaganja, koje se prijavljuje na Javni poziv.
 • dokumentirani pokazatelji kojima se dokazuje da je ulaganje prijavitelja na javni poziv doprinijelo smanjenju ili otklanjanju zagađenja okoline u procesima poslovanja. Dokazi se moraju referirati na stanje prije i nakon ulaganja, koje se prijavljuje na Javni poziv.
 • potvrda iz očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom HZMO-a, kojom poslodavac prijavitelj na javni poziv dokazuje da zapošljava osobu s invaliditetom,
 • dokumentirani dokaz da je prijavitelj na javni poziv u periodu od dvije godine do dana podnošenja prijave, sudjelovao u projektima socijalnog poduzetništva.

Ako se na temelju priložene, a manjkave dokumentacije (i nakon traženih pojašnjenja iste) ne može objektivno ocijeniti pojedini kriterij, isti se neće bodovati, odnosno ostvarit će 0 bodova.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu prijave.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za poduzetništvo putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava).

Prijave se zaprimaju od dana 21. rujna 2020. godine u 08,00 sati do 15. listopada 2020. godine do 16,00 sati.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj (poduzetnik) može podnijeti prijavu na najviše dvije mjere, po kojima može ostvariti najviše 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim neće se razmatrati.

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti isti ili veći od 200,00 kuna bez PDV-a.

Grad Rijeka zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike dokumentacije, dostavljene elektroničkim putem. Izvornik ne mora odgovarati prethodno dostavljenoj dokumentaciji, ali podnositelj prijave mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete iz Javnog poziva.

Grad Rijeka će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po ovom Javnom pozivu.

U slučaju nepotpune ili nejasne prijavne dokumentacije, Odjel će uputiti zahtjev za dopunom/pojašnjenjem prijavitelju na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu s rokom za dostavu dokumentacije od najviše 5 kalendarskih dana od dana slanja zahtjeva. Prijava će se smatrati podnesenom s danom predaje potpune dokumentacije.

Prijave u kojima je dostavljen samo prijavni e-obrazac bez pripadajuće dokumentacije, neće se razmatrati.

ROKOVI JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je od 16. rujna do 15. listopada 2020. godine. Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima ocjene prijava u roku od 80 kalendarskih dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Grad Rijeka zadržava pravo izmjene i dopune te produljenje roka ovog Javnog poziva. Sve eventualne izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na isti način kao i Javni poziv (na službenim stranicama Grada Rijeke).

OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214 i 209-592