Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini.

Sukladno zaključku gradonačelnika KLASA: 023-01/18-04/84-24, URBROJ: 2170/01-15-00-18-8 od 12. lipnja 2018. godine i Sporazumu o suradnji na Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d., Erste&Steiermarkische bankom d.d, Raiffeisen bankom d.d., Podravskom bankom d.d., OPT bankom d.d. i Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Grad Rijeka, Gradonačelnik Grada Rijeke objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini

1) PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela nepovratnih potpora poduzetnicima temeljem mjere Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Bespovratna sredstva usmjeravaju se prema poduzetnicima, korisnicima poduzetničkih kredita banaka koje su prihvatile uvjete Programa subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini ( u daljnjem tekstu: Program). Cilj je Javnog poziva omogućiti povoljnije uvjete financiranja za pokretanje gospodarske djelatnosti, investicijske projekate te projekate ulaganja u turističku infrastrukturu na području grada Rijeke, sve u funkciji samozapošljavanja, novog zapošljavanja, podizanja kvalitete turističkih smještajnih kapaciteta, odnosno podizanja poduzetničke konkurentnosti.

2) SREDSTVA NAMIJENJENA PROVEDBI JAVNOG POZIVA

Sredstva Grada za provedbu Javnog poziva iznose 500.000,00 kuna i ista će se koristiti za subvencioniranje kamatnih stopa i naknada za obradu kredita i to na način definiran pojedinačnim Sporazumima s poslovnim bankama.

3) KORISNICI PROGRAMA

Korisnici Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva (poduzetnici) utvrđeni propisima kojima se potiče razvoj malog gospodarstva i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
– da imaju sjedište na području grada Rijeke.

Korisnici Programa mogu biti i fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Privatni iznajmljivači) utvrđeni propisima kojima se uređuje pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, s prebivalištem i objektom u kojeg ulažu na području grada Rijeke.

Korisnici Programa ne mogu biti subjekti malog gospodarstva čija je osnovna djelatnost, sukladno Registru poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku, iz sektora koji su isključeni iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

4) OPĆI UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA IZ PROGRAMA

 • Namjena kredita: za nove investicije/ulaganja (nabava strojeva, opreme) izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, ulaganja u postojeće smještajne turističke kapacitete te obrtna sredstva do 30% iznosa kredita u funkciji investicije.
 • Iznos kredita: od 50.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Iznimno, za korisnike iz kategorije Privatni iznajmljivači od 30.000,00 do 500.000,00 kuna.
 • Kamatna stopa: kamatnu stopu dogovaraju korisnik kredita i poslovna banka neposredno. Grad Rijeka subvencionira kamatu na odobrene kredite:
  • do 4 postotna boda za prve dvije godine otplate
  • do 2 postotna boda za ostatak vremena do utvrđenog krajnjeg roka subvencioniranja kamata
  • dodatno s 0,5 postotna boda za poduzetnike koji ulažu u proizvodne kapacitete za cijelo vrijeme trajanja subvencioniranja.

Krajnje utvrđena kamatna stopa za korisnike kredita, ne može imati negativni predznak.
Interkalarna kamata koju utvrđuje Banka nije subvencionirana ovim Programom

 • Naknada za obradu kredita: Grad Rijeka subvencionira naknadu za obradu kredita u cijelom iznosu, do maksimalno 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita.
 • Rok otplate i subvencioniranja kamata: rokove otplate kredita koji uključuju i poček dogovaraju neposredno korisnik kredita i poslovna banka dok rok subvencioniranja kamata ne uključujući odobreni poček, iznosi do 5 godina.
 • Način isplate sredstava: Dio kredita namijenjen za nabavu osnovnih sredstava te izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, Banka doznačuje na račun dobavljača ili izvršitelja usluga na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji. Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti se doznačuje na račun korisnika kredita prema odluci Banke. Korisniku kredita refundiraju se sredstva za nabavu osnovnih sredstava u okviru investicije, utrošena u periodu od šest mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za kredit.
 • Instrumenti osiguranja povrata kredita: Instrumente osiguranja povrata kredita dogovaraju korisnik kredita i poslovna banka koja dodjeljuje kredit.

5) UVJETI BANAKA

BANKA REDOVNA KAMATNA STOPA NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

Erste&Steiermarkische

bank d.d.

·         za kredit u kunama (subjekti malog gospodarstva) – 5,50% godišnje fiksno

·         za kredit s valutnom klauzulom u EUR (subjekti malog gospodarstva) –  tromjesečni EURIBOR + 4,90 p.p., godišnje promjenjivo, uz primjenu floora

·         za kredit u kunama (privatni iznajmljivači) – 4,00% godišnje fiksno

0,4% jednokratno pri odobrenju kredita
Zagrebačka banka d.d.

·         za kredit u kunama – 5,44% godišnje, promjenjiva (trezorski zapisi na 91 dan + 5,24 p.p.)

·         za kredit u kunama u protuvrijednosti EUR – 5,20% godišnje, promjenjiva (3M EURIBOR + 5,53 p.p.)

0,5% jednokratno pri odobrenju kredita
Raiffeisen bank d.d.

·         za kredit u kunama  – 4,8% fiksna

·         za kredit u kunama u protuvrijednosti EUR – 3,6% fiksna

0,5% jednokratno pri odobrenju kredita
Podravska banka d.d.

·         za kredit u kunama na rok do 2 godine – 4,99%

·         za kredit u kunama na rok do 5 godina – 4,45% promjenjiva + 3M EURIBOR

1% jednokratno pri odobrenju kredita

 

OTP banka d.d.

·         za kredit u kunama (subjekti malog gospodarstva –  3,5% fiksna

·         za kredit u kunama (privatni iznajmljivači) – 3,8% fiksna

 

0,25% jednokratno pri odobrenju kredita
Hrvatska poštanska banka d.d. ·         za kredit u kunama  – 5,3% fiksna 0,5% jednokratno pri odobrenju kredita

6) NEPRIHVATLJIVA ULAGANJA I TROŠKOVI

• financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
• kupovina građevinskog zemljišta i nekretnina,
• kupovina prijevoznih sredstava (osim u slučaju kada motorno vozilo predstavlja osnovno sredstvo za obavljanje djelatnosti),
• kupovina udjela u trgovačkim društvima, ulaganje u vrijednosnice, ulaganje u kockarnice,
• osiguranje i financijsko posredovanje,
• refinanciranje postojećih kredita.

7) PRESTANAK SUBVENCIONIRANJA

Grad će donijeti odluku o ukidanju subvencije kamatne stope u slučaju da:
– Banka utvrdi nenamjensko korištenje kreditnih sredstava, u kojem slučaju se odluka o ukidanju subvencije primjenjuje od dana otkaza ugovora o kreditu od strane Banke s tog osnova,
– korisnik subvencije prestane ispunjavati uvjete prihvatljivosti iz točke 3. Javnog poziva, u kojem slučaju se odluka o ukidanju subvencije primjenjuje od dana prestanka ispunjavanja uvjeta.

8) PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose Gradu Rijeci – Odjelu gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Rijeke na adresu: Grad Rijeka, Titov trg 3. sa naznakom ”za Odjel gradske uprave za poduzetništvo – Zahtjev za dodjelom subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini “.
Zahtjev se podnosi na Obrascu 1 „Zahtjev za subvenciju redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini”.
Obrascu 1 se prilaže dokumentacija navedena u obrascu te izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
Obrasci se mogu skinuti sa web stranice grada Rijeke ili dobiti u Odjelu za poduzetništvo na adresi: Trg Sv. Barbare 2/1.

9) ODOBRENJE ZAHTJEVA

Povjerenstvo za provedbu Programa, sukladno uvjetima Programa i pravilima o dodijeli potpora malih vrijednosti, ocjenjuje dopuštenost potpore te donosi mišljenje o istom.
Mišljenje o sukladnosti sa Programom, Odjel dostavlja odabranoj poslovnoj banci i podnositelju zahtjeva
Konačnu odluku o odobrenju kredita podnositelju zahtjeva za dodjelom subvencije, donosi poslovna banka u roku od maksimalno 60 dana od dana zaprimanja pozitivnog mišljena Odjela. Na osnovu odluke poslovne banke o odobrenju kredita, odnosno obavijesti o istom, Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog Odjela, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu u iznosu od 500.000,00 kuna, a najkasnije do 15. listopada 2018. godine.

Sve dodatne informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel: 209-214 ili 209-590. ili na mail. dario.dobrilovic@rijeka.hr