Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2020./2021. godinu.

Na temelju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/20) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2020./2021.g.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2020. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu.

U pedagoškoj 2019./2020. godini, roditelji koji su upisali dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke sudjelovali su u mjesečnoj cijeni cjelodnevnog programa iznosom od 720,00 kn. Grad Rijeka uplaćivao je dječjim vrtićima preostali iznos do pune mjesečne cijene programa. Na taj način roditeljima se pružila mogućnost izbora dječjeg vrtića, a da pritom cijena redovitog programa za roditelje bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima.

Grad Rijeka će s ciljem da roditelji djece i dalje sudjeluju u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa s iznosom od 720,00 kn, isplaćivati iznose sufinanciranja po vrtiću, utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu.

Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se od 1. rujna 2020. godine do 31. kolovoza 2021. godine istim mjesečnim iznosom po djetetu kao u prethodnoj 2019./2020. godini, odnosno kao u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2020. godine.  Sufinancirati će se boravak djece samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Roditeljima koji imaju status stranca s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a žive na području grada Rijeke omogućit će se sufinanciranje boravka njihove djece u dječjem vrtiću i izjednačiti ih s roditeljima koji imaju prebivalište ili odobren stalni boravak u gradu Rijeci.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Prijavu na javni poziv odgovorna osoba Ustanove obavezno podnosi putem pošte. Odgovorna osoba  je dužna obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)

uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci,
 2. Rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji/upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije o odobrenju provođenja programa
 3. Financijsko izvješće za 2019. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama
 4. Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranih programa (kraći, posebni, alternativni),
 5. Preslike Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2019./2020., odnosno izjava da nije bilo inspekcije,
 6. Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika za 2019./2020. godinu,
 7. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
 8. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijave je do  13. kolovoza 2020. godine

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na  mrežnoj stranici e usluga Grada Rijeke: http://gov.rijeka.hr/