Temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje sljedeći Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u šk. godini 2019/2020.

Sukladno odredbama Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14,9/18 i 7/19), Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 1. listopada 2019. godine objavljuje sljedeći:

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u šk. godini 2019./2020.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranjem projekta učeničkih zadruga u šk.godini 2019/2020. (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela bespovratnih sredstava izvannastavnim programima obrazovanja vezanih uz poduzetništvo na području grada Rijeke, radi promicanja poduzetničke kulture i stjecanja poduzetničkih znanja i vještina.

Sredstva se dodjeljuju osnovnim školama Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) namjenski za rad učeničkih zadruga, sukladno mjeri Projekti: „Učeničke zadruge“ iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (“Službene novine” Grada Rijeke broj 7/14, 9/18 i 7/19).

Pod osnovnim školama u ovom javnom pozivu podrazumijevaju se osnovne škole i osnovno-školske ustanove.

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Ciljevi javnog poziva su:

  • promicanje poduzetničke kulture u osnovnim školama
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika
  • stjecanje osnovnih znanja iz područja produkt dizajna
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama Grada Rijeke.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna.

Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljivi su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali od dana 09. rujna 2019. godine (početak školske godine).

Nepovratna sredstava dodjeljuju se i za trošak predavača iz područja produkt dizajna, a najviše 1.500,00 kuna.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave se podnose na obrascu prijave naznačenom u javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.

Prijavi se obavezno prilaže:

  • izvadak iz kurikuluma škole za izvannastavnu aktivnost učeničke zadruge
  • izvješće o radu učeničke zadruge
  • ponuda/predračun/predugovor za nabavu opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge (ako se sredstva za nabavu opreme i materijala traže unaprijed) ili ugovor/narudžbenica za nabavu opreme i materijala te izvod s računa kao dokaz plaćanja troška (ako se sredstva traže za već učinjeni i plaćeni trošak nabave opreme i materijala) i/ili
  • ponuda, predračun, predugovor ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv planirani trošak predavanja/radionica predavača iz područja produkt dizajna i broj planiranih predavanja/radionica (ako se unaprijed traže sredstva za predavanja iz područja produkt dizajna) ili račun, ugovor ili dr. odgovarajući dokaz o provedenim radionicama/predavanjima predavača iz područja produkt dizajna te dokaz o plaćanju troška predavača (ako se sredstva traže za već učinjeni i plaćeni trošak).

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 08. studenog 2019. godine do 16:00 sati.

Dokumenti zahtijevani po javnom pozivu dostavljaju se u preslikama. Grad zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke na propisanom obrascu i priloženom potpunom dokumentacijom. U slučaju nedostatka potrebnih podataka ili dokumentacije, Odjel gradske uprave za poduzetništvo će obavijestiti podnositelja prijave da u roku od 5 radnih dana od dana primitka obavijesti o nedostacima, dostavi potrebne podatke ili dokumentaciju. Ako podnositelj ne dostavi potrebno, smatrat će se da je odustao od prijave.

PROCEDURA DODJELE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Sredstva za provedbu javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu na poziciji PR02149 Odjela gradske uprave za poduzetništvo, u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za poduzetništvo putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava). Prijave se zaprimaju od dana 9. listopada 2019. godine u 08:00 sati do 8. studenog 2019. godine do 16:00 sati.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz javnog poziva.

Prijavi koja prema redoslijedu zaprimanja bude zaprimljena u trenutku kada preostali iznos sredstava nije dovoljan da u potpunosti udovolji zahtjevu, dodijelit će se pripadajući iznos sredstava koja preostanu do zatvaranja javnog poziva.

Odjel gradske uprave za poduzetništvo obrađuje podnesene prijave i predlaže Gradonačelniku Grada donošenje zaključka o odobravanju sredstava za projekte učeničkih zadruga. Nakon donošenja zaključka sklapa se ugovor o sufinanciranju projekta učeničke zadruge u kojem će se ugovoriti obaveza dostavljanja izvješća o radu učeničke zadruge i namjenskom trošenju dodijeljenih sredstava u šk. godini 2019/2020 te način vršenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.
OSTALE ODREDBE

Javni poziv uz pripadajući obrazac prijave objavljuje se na mrežnim stranicama Grada www.rijeka.hr, na kojima će se objaviti i zatvaranje javnog poziva po iskorištenju sredstava te popis projekata učeničkih zadruga kojima su dodijeljena sredstva po javnom pozivu.
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-943 i 209-592, ili putem e-maila: iva.ribaric@rijeka.hr i maja.kordic-sekulic@rijeka.hr.

Skip to content