Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. srpnja 2022. godine donijelo je

Odluku o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo

Ove Izmjene Plana donosi se radi izmjene obuhvata Plana.

Zelena površina planske oznake Z-5, površine oko 1.900 m², u naravi predstavlja prirodno ozelenjenu padinu između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa, dužine oko 110 metara te širine između 15 i 25 metara. Iz ovog razloga, Planom je ista svrstana u kategoriju zaštitne zelene površine. Iako je Planom omogućeno da se i zaštitne zelene površine mogu oplemeniti u cilju korištenja istih, na ovoj površini nisu provedeni posebni zahvati uređenja.

Tik do zapadne granice površine planske oznake Z-5, na području izvan obuhvata Plana, smještena je stambena prizemnica koja je radi izrazito trošnoga stanja predviđena za uklanjanje, nakon čega bi ta građevna čestica bila uklopljena u građevinsku česticu planirane višestambene zgrade APOS-a.

Izmjenama Plana kroz smanjenje njegova obuhvata, ne bi se narušila funkcija površine planske oznake Z-5 kao zaštitne zelene površine.