Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 12. ožujka 2021. godine, donijelo je

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela komunalno-servisne zone Škurinje

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi planiranja drugačijih programa poslovne namjene na području obuhvata Plana, što uključuje određivanje odgovarajućih uvjeta za građenje i uređenje prostora, u skladu s uvjetima iz važeće prostorno planske dokumentacije više razine.

Prostor površine približno 0,5 ha nalazi se južno od kompleksa garaža Komunalnog društva Čistoća, između Osječke ulice i skladišnog kompleksa (bivšeg Rijekatekstila) i njegove spojne prometnice. Od donošenja Plana 2002. godine do danas, planirani zahvati gradnje i uređenja prostora namijenjenog poslovnoj, pretežito trgovačkoj namjeni, nisu poduzeti, čime je otvorena mogućnost za planiranje i realizaciju novih programa.