Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Izmjena Detaljnog plana uređenja područja “Benčić”

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ″Benčić″

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. listopada 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ″Benčić″

Odlukom o donošenju Detaljnog plana uređenja područja “Benčić” (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/06) stupio je na snagu Detaljni plan uređenja područja “Benčić”.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) određena je odredbom članka 198. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 – ispravak).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem , a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.