Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje početak izrade Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 , 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 10.07.2018. godine, donijelo je

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja
stambenog područja Rujevica

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

Ovaj Plan donosi se radi:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem
    uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,
  • utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,
  • integracije stanovnika koji će ostati živjeti na području obuhvata Plana u uvjetima potpunog stambenog i komunalnog standarda.