Od svibnja 2020. povećavaju se cenzusi prihoda za utvrđivanje uvjeta za korištenje pomoći iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Grad Rijeka uz svoje je građane koji su se našli u nepovoljnim životnim okolnostima. Među njima su i samačka ili višečlana kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca prije potraživanja pomoći bili niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva.

Od svibnja 2020. ti se cenzusi prihoda povećavaju, čime će građani Rijeke biti još zaštićeniji nego prije i u manjem riziku od siromaštva.

Cenzusi prihoda povećavaju se za 25% u odnosu na dosadašnje i sada iznose:

 • za samačko kućanstvo do 2 875 kn
 • za dvočlano kućanstvo do 3 625 kn
 • za tročlano kućanstvo do 4 875 kn
 • za četveročlano kućanstvo do 6 250 kn,
 • za kućanstvo s više od četiri člana do 6.250 kn + 875 kn za svakog dodatnog člana.

Socijalnom pomoći koju Grad osigurava želi se svakom građaninu osigurati dostojanstven život, ali i osnažiti građane da se, ako je to ikako moguće, samostalno i uspješno nose s budućim životnim izazovima. Kućanstva s prihodima nižim od gradskih cenzusa mogu zatražiti pomoć za:

 • naknadu dijela troškova najamnine
 • naknadu dijela troškova komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz smeća)
 • naknadu dijela troškova drugih energenata (plin, centralno grijanje)
 • naknadu cjelokupnih troškova komunalne naknade
 • potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za redovite učenike i studente
 • djelomično podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za još jednog člana kućanstva koji nije zaposlen (1. zona, 50% cijene mjesečne vozne karte)
 • poklon-bon za školske knjige za učenika OŠ
 • potpuno podmirenje troškova prehrane učenika OŠ (marenda i obroci u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ)
 • potpuno podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću
 • poklon-bon za nabavu opreme za novorođenče
 • besplatnu prilagođenu hranu za dojenče ako postoji preporuka zdravstvenih radnika (zahtjev se podnosi u Domu zdravlja PGŽ, Savjetovalište za prehranu dojenčadi, Cambierieva 5)
 • potpuno podmirenje troškova usluge pomoći u kući (zahtjev se podnosi u Centru za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11b)
 • podmirenje dijela troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ako postoji preporuka psihijatra
 • potpuno podmirenje troškova osnovne pogrebne opreme i ukopa na općem polju gradskoga groblja Drenova (zahtjev se podnosi u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Korzo 16).

Zahtjevi za dobivanje socijalnih pomoći Grada Rijeke podnose se na Titovom trgu 3, šalteri 4 i 5 Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Saznajte možete li postati korisnikom pomoći Grada Rijeke i na koji način putem e-savjetnika Socijalni program Grada Rijeke.

Skip to content