Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, objavljuje započinjanje javnog uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok u Rijeci.

Javna rasprava trajati će od 29. kolovoza 2018. do 7. rujna 2018. godine.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine« broj 153/13 i 65/ 17), te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 023-01/18-04/103-26; Urbroj: 2170/01-15-00-18-46) od 13. kolovoza 2018. godine, u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O IZMJENAMA I DOPUNAMA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POTOK

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok održati će se od 29. kolovoza do 7. rujna 2018. godine.

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u periodu od 29. kolovoza do 7. rujna 2018. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od 8 do 16 sati,
  • na web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira dana 4. rujna 2018. godine javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana:

  • za stručnu javnost (javnopravna tijela i mjesni odbor) u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 10,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u prostorijama Mjesnog odbora Potok, Milana Butkovića 2, u 18 sati.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana unutar uredovnog radnog vremena od 8:30 do 13:00 sati – u vrijeme trajanja javne rasprave.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • predati u pismenom obliku, poštom ili putem urudžbenog zapisnika, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3,
  • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani te dostavljeni u roku (do 7. rujna 2018.), neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uredno podnesenom primjedbom/prijedlogom smatra se ona u kojoj su čitko navedeni ime i prezime te adresa i telefon podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba/prijedlog odnosi te razlog podnošenja iste.