Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja izmjene rješenja za građenje za: Poslovno stambeni kompleks Elcon Geraetebau i dječje igralište na području javne zelene površine u Rijeci, ), poziva stranke u postupku da 07.02. 2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA : UP/I-361-03/18-08/1
UR.BROJ: 2170/01-13-02-18-2 /VL/
Rijeka, 25. siječnja 2018. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje , na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ) u postupku izdavanja izmjene rješenja za građenje za: Poslovno stambeni kompleks Elcon Geraetebau i dječje igralište na području javne zelene površine u Rijeci,, na k.č. 2654 i 2681/3, k.o. SRDOČI , investitora: ELCON GERAETEBAU d.o.o. , Rijeka , Bilogorska 23, zastupan po: TERIN d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10 a – TIHOMIL KREITMAYER i ĐURĐICA TURINA ,

Poziva sve stranke u postupku izdavanja izmjene rješenja za građenje, radi izjašnjenja.

Temeljem članka 115. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13,20/17 ) , stranka u postupku izdavanja izmjene rješenja za građenje , vlasnik nekretnine za koju se izdaje izmjena rješenja za građenje i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje izmjena rješenja za građenje.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u glavni projekt i druge dokumente , dana 7. 2. 2018. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka , Trpimirova 2, II kat , soba 206., od 9:00 – 11:00 sati , kod službene osobe: LEA VALENTIN, dipl.ing.građ.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.
Izmjena rješenja za građenje može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.