Grad Rijeka objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga.

Na temelju članka 10. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (“Narodne novine“ broj 62/18) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) Grad Rijeka objavljuje

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

 1. Pozivaju se fizičke osobe dužnici Grada Rijeke da, temeljem odredbi članka 10. stavka 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18 – u daljnjem tekstu: Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama), Gradu Rijeci podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga (u daljnjem tekstu: zahtjev za otpis duga). Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka 5. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, podrazumijevaju fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine. Pod registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.
 2. Zahtjev za otpis duga dužnik fizička osoba može podnijeti isključivo za dospjeli dug koji čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, a za koji se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.
 3. Sukladno točki 1. i 2. ovog Poziva zahtjev za otpis duga može se podnijeti isključivo za dugovanja Gradu Rijeci po slijedećim osnovama:
  1. zakupnina poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu,
  2. zakup zemljišta,
  3. dani poduzetnički krediti,
  4. komunalni doprinos,
  5. komunalna naknada,
  6. porez na tvrtku ili naziv,
  7. porez na potrošnju,
  8. porez na kuće za odmor,
  9. najamnina stanova i
  10. naknada za koncesijska odobrenja.
 4. Grad Rijeka dužnicima fizičkim osobama, temeljem njihovih zahtjeva za otpis duga sukladno točki 1., 2. i 3. ovog Poziva, dospjeli dug može otpisati najviše do iznosa od 10.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate na iznos glavnice duga obračunate do dana podnošenja zahtjeva.
 5. Dužnik fizička osoba zahtjev za otpis duga može podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr (odnosno do 12. listopada 2018. godine). O podnesenom zahtjevu za otpis duga Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, odlučuje rješenjem, a nepravodobno podneseni zahtjevi odbacit će se.
 6. Zahtjev za otpis duga podnosi se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za financije, na adresu – Grad Rijeka, Korzo 16, putem pošte ili neposredno u pisarnicu Grada Rijeke na adresi – Rijeka, Titov trg 3.
 7. Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati ime i prezime, adresu i OIB dužnika. Uz zahtjev za otpis duga obavezno se prilaže cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija.
 8. Zahtjev za otpis duga može se predati i putem obrasca Grada Rijeke koji je dostupan na službenoj web stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr. Obrazac zahtjeva za otpis duga dužnici mogu dobiti i u pisarnici Grada Rijeke na adresi: Rijeka, Titov trg 3, te u šalter sali trgovačkog društva RI – STAN d.o.o. na adresi – Rijeka, Dolac 14 i Rade Šupića 4. Informacije o postupku otpisu duga fizičkim osobama mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za financije Grada Rijeke na tel: (051) 20 96 72, 20 96 73, 20 96 61, 20 96 74 i 20 99 82.

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel

Skip to content