Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kružnog raskrižja ulice Martinkovac ( GU V i OU 15 ) i ulice Miroslava Krleže ( SU III ) – FAZA 1, poziva stranke u postupku da 16.10.2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/88
URBROJ: 2170/01-13-02-17-8 /MŽ/
Rijeka, 4. listopada 2017. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl. 115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17 ) u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kružnog raskrižja ulice Martinkovac ( GU V i OU 15 ) i ulice Miroslava Krleže ( SU III ) – FAZA 1 , u Rijeci , na k.č. br. 1299/2 , 1305/3 , 1305/13 , 1305/11 , 1305/14 , 1294 , 1297 , 1300/3 , 1301/1 , 1361/1 , 1361/3 , 1363/5 , 1363/14 , 1363/24 , 2957/1 , k.o. SRDOČI , i na k.č. 1106/2 , 1082/15 , 1106/5 , 1106/6 , 1106/7 , 5090/27, k.o. ZAMET , investitora : HRVATSKE CESTE d.o.o. , Zagreb , Vončinina 3 , zastupan po : Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka , M. Albaharija 10 ,

Poziva sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u glavni projekt i druge dokumente, dana 16.10.2017. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, soba 214 , od 8:30 – 11:00 sati, kod službene osobe: ŽELJKO MARINIĆ dipl.ing.građ.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Građevinska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.