Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene građevine u Rijeci, Kablarska cesta 42/1, poziva stranke u postupku da 14.12.2020. godine, od 9:00 – 11:00 sati, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA : UP/I-361-03/19-01/142
UR. BROJ: 2170/01-13-02-20-8/VL
Rijeka, 01. prosinac 2020. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske stambene građevine na k.č. 723/2, 725/2 i 729/2 k.o. DRENOVA, ( novoformirana k.č. 723/2 k.o. DRENOVA ), investitora MIHAELA DRMEŠIĆ, Rijeka, Kablarska cesta 42/1,

Poziva sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 115. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19), stranka u postupku građevinske dozvole je investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.
Pozivamo Vas da izvršite uvid u glavni projekt i druge dokumente, dana 14.12.2020. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, od 9:00 – 11:00 sati, kod službene osobe LEA VALENTIN.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Građevinska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.