Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje gradskog parka Gornja Vežica investitora Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka, poziva sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja.

KLASA : UP/I-361-03/17-01/29
UR.BROJ: 2170/01-13-02-17-2 /ŽS/
Rijeka, 7. rujna 201714. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje gradskog parka Gornja Vežica na k.č. 3688/2 k.o. SUŠAK, investitora GRADA RIJEKE, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka,

         P O Z I V A

sve stranke u postupku donošenja građevinske dozvole, radi izjašnjenja.

Temeljem članka 115. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), stranka u postupku građevinske dozvole je investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u glavni projekt i druge dokumente, dana 22.09.2017. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, soba 207, od 9:00 – 10:00 sati, kod službene osobe Sanje Žunabović.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Građevinska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.