Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje poziva sve stranke u postupku donošenja lokacijske dozvole, radi izjašnjenja, na uvid u idejni projekt za građenje prilazne ceste U-1 s okretištem prema DPU stambenog područja Drenova – BOK (I i II FAZA).

KLASA : UP/I-350-05/17-01/19
UR.BROJ: 2170/01-13-01-17-7 /KN/
Rijeka, 18. prosinac 2017.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje prilazne ceste U-1 s okretištem prema DPU stambenog područja Drenova – BOK (I i II FAZA), na k.č. 4074/1, 3504/2, 3502/2 i 3568/1, k.o. Drenova, te na k.č. 3090/17, 3090/18 i 3090/21, k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva: SANDA MATOŠEVIĆ, Rijeka, I. Žorža 60 i CVJEĆARSTVO, d.o.o. Rijeka, Škurinjska cesta 1, (zastupano po direktoru Borisu Vučetiću iz Rijeke, Bok 54), svi zastupani po punomoćnici Mirjani Benčić, A. Manzoni 1, Rijeka,

Poziva sve stranke u postupku donošenja lokacijske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 141. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u idejni projekt i druge dokumente, dana  3. 1. 2018. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, soba 208, od 9:00 – 11:00 sati, kod službene osobe.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Lokacijska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.