Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Opatijske ulice, poziva stranke u postupku da 09.09.2019. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Klasa: UP/I-350-05/19-01/24
Ur.br.:  2170/01-13-01-19-7/ABI/
Rijeka, 28. kolovoza 2019.g.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl. 141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za investitora GRAD RIJEKA, Titov trg 3, Rijeka,  za rekonstrukciju dijela Opatijske ulice na dijelovima k.č. br. 5083/6, 1443/4, 1443/5, 1449/2, 1449/4, 1449/5, 1449/6, 1449/9  i 1449/10, k.o. Zamet i k.č. br. 1449/11, 1449/12, 1449/13 i 1450/2, k.o. Zamet

Poziva sve stranke u postupku donošenja lokacijske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 141. St. 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), stranka u postupku lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji je od interesa za Republiku Hrvatsku, vlasnik je nekretnine za koji se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u idejni projekt i druge dokumente, dana 09.09.2019. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, soba 207, od 09:00 –10:00 sati, kod službene osobe Irene Abrahamsberg Bauer, dipl.ing.građ.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Lokacijska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.

Skip to content