Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju/izgradnju ostale ulice OU-3 i izgradnja dijela ostale ulice OU-4, poziva stranke u postupku da 26.05.2021. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

KLASA :UP/I-350-05/19-01/5
UR.BROJ: 2170/01-13-01-21-14 /BA/
Rijeka, 12. svibanj 2021. godine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju/izgradnju ostale ulice OU-3 i izgradnja dijela ostale ulice OU-4 na k.č. 977/6, 977/13, 956/10, 983/5, 983/6, 989/3, dio 991/31, dio 989/9, dio 977/12, dio 956/6, dio 956/8, dio 991/21, dio 981/11, 979/8, dio 989/10, dio 991/42, dio 988/1, dio 991/30, dio 981/1, dio 979/7, dio 977/7, dio 991/29, dio 957/8, dio 957/4, dio 957/13, dio 956/9, dio 956/7, dio 953/15, dio 956/4, dio 956/1, dio 955/7, dio 955/5, dio 989/4, dio 983/3, 983/2 i 989/7 u k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka,

Poziva sve stranke u postupku donošenja
lokacijske dozvole, radi izjašnjenja

Temeljem članka 141. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18), stranka u postupku lokacijske dozvole je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

Pozivamo Vas da izvršite uvid u idejni projekt i druge dokumente, dana 26.05.2021. godine u prostorijama ovog Odjela na adresi Rijeka, Trpimirova 2, II kat, od 09:00 – 13:00 sati, kod službene osobe Adriana Blečića.

Očitovati se možete osobno ili putem punomoćnika usmeno na zapisnik kod službene osobe ili pismenim putem. Pismeno očitovanje možete poslati poštom ili dostaviti putem urudžbenog zapisnika, pozivom na broj ovog poziva.

Ukoliko se odazovete pozivu za uvid, dužni ste dokazati da imate svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta, a žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.

Lokacijska dozvola može se donijeti i ako se zainteresirana stranka ne odazove pozivu.