Grad Rijeka poziva pravne i fizičke osobe da do 31. ožujka 2019. dostave Prijave poreza za 2019. godinu

Na temelju članka 20. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/2017), članaka 13. Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 34/2017,122/2017 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 03/17, 10/17 ) i članka 73. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 115/2016, 106/2018) Grad Rijeka Odjel gradske uprave za financije priopćuje pravnim i fizičkim osobama da su obvezni do 31. ožujka 2019. dostaviti

Prijave poreza za 2019. godinu koje se odnose na gradske poreze sukladno Odluci o porezima Grada Rijeke

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. i 10. Odluke o porezima Grada Rijeke, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Rijeke.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti, za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Poreznu prijavu za 2019. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 1.000,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56. navedenoga Zakona.

POJEDNOSTAVITE PODNOŠENJE PRIJAVE

Porezne prijave možete jednostavnije i brže popuniti, elektronički potpisati i poslati putem online obrazaca ili popuniti obrazac i poslati obrazac prijave s prilozima poštom na adresu:

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije
51000 Rijeka – Korzo 16
Fax +385 51 20 92 02

Porezna prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve zadane podatke iz objavljenog obrasca.

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:

(051) 209 678; 209 674; 209 982 ili putem e-maila gradski.porezi@rijeka.hr.