Povjerenstvo Grada Rijeke provelo je postupak za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam. Podnositelji zahtjeva imaju pravo do 24. studenog 2017. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu svake pojedine Liste.

Grad Rijeka je na osnovu odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12) i Zaključka gradonačelnika grada Rijeke od 18. srpnja 2017. godine dana 20. kolovoza 2017. godine objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno), na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke, a u “Novom listu” objavljena je obavijest o objavljivanju Javnog poziva.

Zahtjevi su prikupljani u razdoblju od 4. rujna do zaključno 29. rujna 2017. godine, te je zaprimljeno ukupno 763 zahtjeva.

Prijedlozi Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni objavljuju se dana 14. 11. 2017. godine na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a

→ WEB stranici Grada Rijeke

Prigovor se podnosi gradonačelniku grada Rijeke, putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene u roku od 10 dana od dana objave (od 15.11.2017. do zaključno s 24.11.2017.) prijedloga Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Rijeka, gradonačelnik, putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na Prijedlog Liste prioriteta”.