Zbog nedavno povećane stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti kao mjeru pomoći Grad Rijeka smanjuje stopu poreza na potrošnju s 3 % na 1,5 %.

Od 1. svibnja 2017. kada se procjenjuje da će nova Odluka o porezima Grada Rijeke stupiti na snagu, ugostitelji s područja grada Rijeke plaćat će manji porez na potrošnju. S obzirom na nedavno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti Grad Rijeka je na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća donio je mjeru pomoći i poticaja ugostiteljima smanjivši stopu za obračun poreza na potrošnju s 3% na 1,5 %.

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za financije je od 1. siječnja 2008. godine nadležan za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate POREZA NA POTROŠNJU za područje grada Rijeke.

Obveznici poreza na potrošnju na području grada Rijeke dužni su Gradu Rijeci –Odjelu gradske uprave za financije podnijeti obračunsku prijavu – mjesečni izvještaj o obračunatom porezu na potrošnju na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Prijava poreza na potrošnju može se elektronički potpisati i dostaviti i putem online obrasca. Obrasci se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Prijava poreza na potrošnju – ONLINE OBRAZAC