Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (»Službene novine Primorsko – goranske županije« br. 22/07 i 40/09) Odbor Književne nagrade Drago Gervais raspisuje javni natječaj za dodjelu Književne nagrade Drago Gervais 2019. g.

Grad Rijeka dodjeljuje književnu nagradu Drago Gervais za iznimna postignuća na području književ­nog stvaralaštva.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

  1. za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo)
  2. za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika. Nagrada se dodjeljuje autoru književnog djela.

Nagrada se, u obje kategorije, sastoji od novčane nagrade (u svakoj kategoriji 20.000 kn neto) i posebnog priznanja.

U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke. Prava autora u vezi s objavljivanjem nagrađenog književnog djela regulirat će se posebnim ugovorom s Gradskom knjižnicom Rijeka.

Ako je nagrađeno književno djelo rad više autora, svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se posebno priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

 

Književna nagrada Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo

Za Nagradu u ovoj kategoriji predaju se anonimni rukopisi. Uz rukopis valja priložiti zapečaćenu omotnicu na kojoj se nalazi šifra, a u omotnici šifra, ime i prezime autora, adresa, telefon ili e-mail adresa.

Dopušteno je poslati samo jedan književni rukopis.

Rukopis predan na javni natječaj ne smije biti objavljen prije ili za vrijeme javnog natječaja u bilo kojem obliku.

Rukopis treba biti napisan na računalu s dvostrukim proredom.

Rukopise valja dostaviti u PDF datoteci na USB-prijenosnoj memoriji u 1 primjerku te 1 primjerak otisnut na bijelom papiru formata A4. Naziv datoteke mora sadržavati naslov djela. Na otisnutom rukopisu valja napisati šifru, kao i na zasebnoj kuverti u kojoj će se dostaviti USB prijenosna memorija.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

 

Književna nagrada Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvat­skog jezika

Za Nagradu u ovoj kategoriji dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

U ovoj kategoriji prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe.

Uz prijedlog, predlagatelj dostavlja Odboru i primjerak knjige.

Pisani prijedlog mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu ili naziv i sjedište predlagatelja,
  • ime i prezime i adresu predloženog autora
  • životopis predloženog autora.

Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske. Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj Odbor Nagrade imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade.

 

Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela, Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajed­nički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju Gradonačelniku Grada Rijeke. Na temelju prijedloga Gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu: Odbor Književne nagrade Drago Gervais, c/o Gradska knjižnica Rijeka, M. Gupca 23,51000 Rijeka.

Rok za predaju radova je 31. svibnja 2019.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do 30. rujna 2019. na web-stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Napomena: Rukopisi i knjige ne vraćaju se!