Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem temeljem Odluka gradonačelnika objavljuje Natječaj za prodaju/zamjenu, zakup i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za sljedeće lokacije:

PRODAJA/ZAMJENA:

 1. LOKACIJA U K.O. JURČIĆI 
 • prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1575/5 površine 30 m² i k.č. 1568/2 površine 305 m², sve k.o. Jurčići
 • ukupna površina zemljišta: 335 m²
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.664,70 kn/m²
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 557.674,5 kn
 • posebni uvjeti natječaja:
  – ponuditi u zamjenu nekretnine od interesa za Grad Rijeku u k.o. Jurčići, prema prijedlogu parcelacije označene kao: č. 1571/8 površine 128 m² i k.č. 1571/9 površine  81 m², ukupne površine 209 m² ( obje nastaju od  k.č.1571/6).
  – dokaz o pravu vlasništva k.č.1571/6 k.o. Jurčići
  – izjava o prihvaćanju plaćanja razlike u vrijednosti nekretnina.
 • nudi se mogućnost zamjene za nekretnine od interesa za Grad Rijeku
 1. LOKACIJA U K.O. SUŠAK
 • prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 5243/2 od 255 m² (Grad Rijeka vlasnik u 81/100 dijela, odnosno 206,55 m²) i k.č.br. 5245/1 od 1380 m², k.č.br. 5245/2 od 226 m², k.č.br. 5245/5 od 375 m², k.č.br. 5246/1 od 870 m², k.č.br. 5247/2 od 1164 m2, k.č.br. 5243/3 od 223 m² (Grad Rijeka vlasnik u cijelosti), sve k.o. Sušak
 • ukupna površina zemljišta: 4.444,55 m²
 • zona i namjena zemljišta: 2. (druga), poslovno-industrijska
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 945,00 kn
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 4.200.099,75 kn
 • posebni uvjeti natječaja:

– dokaz o vlasništvu – k.č.br. 5247/1, k.o. Sušak (n.i.)
– dokaz o etažnom vlasništvu prostora oznake E-2 na k.č.br. 1087/6, upisanoj u z.k.ul. 5222, k.o. Rijeka.

 • nudi se mogućnost sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina

 

ZAKUP:

 1. LOKACIJA U K.O. KOZALA
 • zakup zemljišta označenog kao:
  k.č. 176/42           K.O. Kozala          z.k.ul.5690       površine 4356 m²
  k.č. 166/28           K.O. Kozala          z.k.ul.5690       površine  437 m²
  k.č. 176/43           K.O. Kozala          z.k.ul.5690       površine 144 m²
 • namjena: korištenje zemljišta u svrhu organizacije gradilišta radi izgradnje građevine mješovite namjene – pretežito stambene, planske oznake M1-1
 • ukupna površina zakupa zemljišta: 4.937 m²
 • zakupnina: 4.937,00 kn + PDV (25%), ukupno 6.171,25 kn (mjesečno), odnosno sveukupno za rok od 36 mjeseci iznos zakupnine iznosi 222.165,00 kn
 • rok: 36 mjeseci
 • posebni uvjet natječaja: dokaz da je ponuditelj vlasnik zemljišta na kojem je planirana izgradnja kompleksa M1-1- odnosno zemljište označenog kao: k.č.br. 141/2 i 145/2, obje u k.o. Kozala
 • nudi se sklapanje ugovora o zakupu zemljišta

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI:

 1. LOKACIJA U O. JURČIĆI
 • osnivanje prava služnosti polaganja i imanja vodova  na zemljištu označenom kao k.č. 1561/5 , površine 48 m², upisana u z.k.ul. 1712, k.o. Jurčići, u površini služnosti od 3 m², te na k.č. 1576/3, bez površine, upisana u z.k.ul. 652, k.o. Jurčići, u površini služnosti od 17 m²
 • ukupna površina služnosti: 20 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost: 10,00 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta
 • ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 200,00 kuna godišnje
 • nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova

Osnovni uvjeti natječaja:

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do utorka 12.11.2019. godine u 11:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 506

Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeće brojeve telefona:

 • za lokaciju br. 1: 209-435,
 • za lokaciju br. 2: 209-438,
 • za lokaciju br. 3: 209-419, te
 • za lokaciju br. 4: 209-433.
Skip to content