Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u: Srdoči, Plase, Sušak, Draga.

 

1. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– prodaja zemljišta označenog kao kat.čest.broj 1694/14 šuma od 246 m²,
z.k.ul. broj 594, k.o. Srdoči te kat.čest.broj 1694/13 šuma od 443 m², k.o. Srdoči
– ukupna površina zemljišta: 689 m²
– zona i namjena zemljišta: II zona, stambena namjena – građevina s 4-8 stanova,
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 830,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 571.870,00 Kn.
– poseban uvjet: posjedovanje Suglasnosti Grada Rijeke KLASA: 350-02/18-01/875 i KLASA: 350-02/18-01/874 obje izdane dana 21.12.2018.godine na ime ponuditelja
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

2. LOKACIJA U K.O. PLASE
2.1. Podlokacija 2.1.
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. br. 1539/7 k.o. Plase u procijenjenoj površini od 23 m² te dio k.č. br. 1539/3 k.o. Plase u procijenjenoj površini od 120 m²
– ukupna površina zemljišta: 143 m²
– zona i namjena zemljišta: II zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 325,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 46.475,00 kn
2.2. Podlokacija 2.2.
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. br. 1539/10 k.o. Plase u procijenjenoj površini od 113 m2 te dio k.č. br. 1538/20 k.o. Plase u procijenjenoj površini od 17 m²
– ukupna površina zemljišta: 130 m²
– zona i namjena zemljišta: II zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 655,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 85.150,00 kn

Za podlokacije 2.1. i 2.2.
– poseban uvjet: dokaz o (su)vlasništvu nekretnine u k.o. Plase,
označene kao k.č.br. 1539/5
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta

3. LOKACIJA U K.O. SUŠAK
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č.br. 4057/1 procijenjene
površine 305 m² i k.č. br. 4072/2 pov. 16 m², obje u  k.o. Sušak (n.i.)
– ukupna površina zemljišta: 321 m²
– zona i namjena zemljišta: 2; stambena namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 655,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 210.255,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu postojeće stambene građevine – k.č. br. 4057/2 k.o. Sušak, te urbanistička suglasnost za formiranje građ. čestice
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta

4. LOKACIJA U K.O DRAGA
– prodaja 6/144 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao k.č. 2746, ukupne površine 17 čhv, površine suvlasničkog udjela 0,71 čhv (2,55 m²),
upisana u z.k.ul. 332 k.o. Draga
– ukupna površina zemljišta: 2,55 m²
– zona i namjena zemljišta: 4
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m2): 430,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.096,50 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. 2747/3, k.č. 2748/1, k.č. 2748/2,
k.č. 2742/7, k.č. 2747/2, k.č. 2745, k.č. 2742/2, sve u k.o. Draga
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 13.02.2019. godine (srijeda) u 11:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12.00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 413 uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 500,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na
telefon broj 209-453 za lokaciju 1,
telefon broj 209-455 za lokacije 2 i 3, te na
telefon broj 209-435 za lokaciju 4.