Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Drenova, Rubeši, Sušak, Zamet i Srdoči.

 

1. LOKACIJA U K.O. DRENOVA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 1267/23 od 27 m², u ½  dijela, k.č.br. 1261/1 od 282 m2, u ½ dijela, k.č.br. 1258/3 od 64 m², u ½ dijela, k.č.br. 1267/22 od 86 m2, u ½ dijela, k.č.br. 1261/3 od 338 m², u ½  dijela, k.č.br. 1267/21 od 25 m²,u ½ dijela, sve k.o. Drenova, radi formiranja građevnih čestica novoplaniranih
stambenih građevina
– ukupna površina zemljišta: 411 m²
– zona i namjena zemljišta: III zona
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kuna
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 269.205,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu k.č.br. 1261/1, k.o. Drenova
– nudi se sklapanje kupoprodajnog ugovora

2. LOKACIJA U K.O. RUBEŠI
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č.br. 1452/1, k.o. Rubeši
– ukupna površina zemljišta: 1.446 m²
– zona i namjena zemljišta: I zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 865,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.250.790,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu stanova
u stambenoj zgradi na adresi Opatijska 35
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta

3. LOKACIJA U K.O. DRENOVA
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č.br. 2323/28, k.o. Drenova
– ukupna površina zemljišta: 89 m²
– zona i namjena zemljišta: IV zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 430,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 38.270,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu k.č.br. 2323/33,
upisana u z.k.ul. 1822, k.o. Drenova
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta

4. LOKACIJA U K.O. SUŠAK
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 4041 i dio k.č. br. 4050, k.o. Sušak
– ukupna površina zemljišta: 146 m²
– zona i namjena zemljišta: II zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 95.630,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o (su)vlasništvu nekretnine u k.o. Sušak (n.i.),
označene kao k.č.br. 4039.
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji

5. LOKACIJA U K.O. ZAMET
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1737/4 od 57 m² i
k.č.1740/1 od 104 m², u k.o. Zamet
– ukupna površina zemljišta: 161 m²
– zona i namjena zemljišta: I. stambena  (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta:
za k.č.  1737/4 iznosi 830,00 kn/m² (ukupno 47.310,00 kn),
za  k.č. 1740/1 iznosi 415,00 kn/m² kn ( ukupno 43.160,00 kn)
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 90.470,00 kn.
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnine
u k.o. Zamet označene kao k.č.1739  površine 297 m²
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

6. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– prodaja/zamjena zemljišta označenog kao k.č. 5/1280 površine 1028 m² upisana u z.k.ul. 5128 u 6/12 dijela (površine udjela 514 m²) i  k.č. 5/987 površine 75 m² upisana u z.k.ul. 5129 u 2/4 dijela (površina udjela 37,50 m²), obje u k.o. Srdoči
– ukupna površina zemljišta: 551,50 m²
– zona i namjena zemljišta: II ( druga ) poslovno-stambena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.357,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 748.385,50 kn
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnina u k.o. Srdoči označenih kao k.č. 1763/1 površine 635 m², k.č. 1763/5  površine 194 m², k.č. 1763/9 površine 856 m², k.č. 1763/10 površine 91 m² i k.č. 1763/12 površine 732 m²,
ukupne površine 2.508 m² (površina suvlasničkog udjela od 1.254 m²);
k.č. 1763/6 površine 4584 m² (površina suvlasničkog udjela od 2.292 m²
– nudi se sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 17.06.2019. godine (ponedjeljak) u 11:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 413 uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 500,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na telefon broj:
209-204 za lokacije 1, 2 i 3,
209-455 za lokaciju 4, te na
209-435 za lokacije 5 i 6.