Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka Gradonačelnika objavljuje natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u: K.O. Rijeka, Sušak, Rubeši, Pašac, Drenova, Srdoči, Kozala, Zamet.

 

PRODAJA

1. LOKACIJA U K.O. SUŠAK
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č.br. 4057/1 procijenjene površine 305 m²
i k.č. br. 4072/2 pov. 16 m², obje u  k.o. Sušak (n.i.)
– ukupna površina zemljišta: 321 m²
– zona i namjena zemljišta: 2; stambena namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 655,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 210.255,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu postojeće stambene građevine – k.č. br. 4057/2 k.o. Sušak, te urbanistička suglasnost za formiranje građ. čestice
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji nekretnine

2. LOKACIJA U K.O. RIJEKA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 5/2 k.o. Rijeka
– ukupna površina zemljišta: 400 m²
– početna kupoprodajna cijena po m² zemljišta: 700,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena za 400 m² zemljišta: 280.000,00 kn
– vrijednost čelične konstrukcije: 68.400,00 kn
– sveukupna kupoprodajna vrijednost predmeta prodaje iznosi 871,00 kn/m²
odnosno ukupno 348.400,00 kn.
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu preostalog
dijela građevne čestice– k.č. br. 2324/1 k.o. Trsat-Sušak
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

3. LOKACIJA U K.O. RUBEŠI
– prodaja zemljišta označenog kao 20/100 dijela nekretnine označene kao k.č.br. 1622/64 u površini od 92 m² i 22/100 dijela nekretnine označene kao
k.č. br. 1622/42 u površini od 113 m²
– ukupna površina zemljišta: 205 m²
– zona i namjena zemljišta: 1; stambena namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 865,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 177.325,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu postojeće
stambene građevine – k.č. br. 1622/63 k.o. Rubeši
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

4. LOKACIJA U K.O. RUBEŠI
– prodaja zemljišta označenog kao 67/100 dijela nekretnine označene kao
k.č. br.1622/64 u površini od 313 m² i 28/100 dijela nekretnine označene kao
k.č. br.1622/42 u površini od 141 m²
– ukupna površina zemljišta: 454 m²
– zona i namjena zemljišta: 1; stambena namjena
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 865,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 392.710,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu postojeće
stambene građevine – k.č. br. 1622/63 k.o. Rubeši
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

5. LOKACIJA U K.O PAŠAC
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. br. 1384/150 površine 339 m²,
upisana u z.k.ul. 1277,  k.o. Draga
– ukupna površina zemljišta: 339 m²
– zona i namjena: IV zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 430,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 145.770,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č. br. 1162/2, k.o. Pašac
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

6. LOKACIJA U K.O DRENOVA
– prodaja zemljišta označenog kao:
dio k.č.br. 1282/1 procijenjene površine  41 m²,  k.o, Drenova
dio k.č.br. 1282/2 procijenjene površine 159 m², k.o. Drenova
dio k.č.br. 1337/2 procijenjene površine 20 m², k.o. Drenova
– ukupna površina zemljišta: 220 m²
– zona i namjena: III zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 530,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 116.600,00 kuna
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu k.č.br.1283/2, k.č.br. 1283/5, k.č.br. 1283/8
i k.č.br. 1283/9, upisane u z.k.ul.2569, k.o. Drenova
– nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji

7. LOKACIJA U K.O. RIJEKA
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 2069 od 140 čhv (503,51 m²)
– ukupna površina zemljišta: 503,51 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. (treća), stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 325,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 163.640,75 kn
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnine u k.o. Rijeka, označene kao k.č.br. 2068, te preuzimanje obveze kupca da će eventualno prelaganje instalacija koje se na zemljištu mogu nalaziti izvršiti o svom trošku
– nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

8. LOKACIJA U K.O. SRDOČI
– prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 449/134 od 358 m², k.č.br. 449/132
od 8 m², k.č.br. 449/131 od 4 m² i k.č.br. 449/133 od 63 m² (ukupno 433 m²)
– ukupna površina zemljišta: 433 m²
– zona i namjena zemljišta: 3. (treća), stambena – višeobiteljska
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 530,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 229.490,00 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu nekretnina u k.o. Srdoči, označenih kao
k.č.br. 778/1, 781/1 i k.č.br. 781/2 (čijom parcelacijom nastaju k.č.br. 778/7,
k.č.br. 778/6, k.č.br. 781/2 i k.č.br. 781/8)
– nudi se mogućnost zamjene zemljišta

9. LOKACIJA U K.O. KOZALA
9.1.
– prodaja zemljišta označenog kao k.č. 1017/3 u k.o. Kozala
– ukupna površina zemljišta: 124 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 325,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 40.300,00 kn
9.2.
– prodaja zemljišta označenog kao dio k.č. 1018 u k.o. Kozala
– procijenjena površina zemljišta: 69,75 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena (1-3 stana)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 655,00 kn
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 45.686,25 kn
– poseban uvjet: dokaz o vlasništvu k.č.br. 1016, k.o. Kozala
Za podlokacije 9.1. i 9.2. nudi se sklapanje predugovora o kupoprodaji zemljišta

10. LOKACIJA U K.O. ZAMET
– prodaja zemljišta označenog kao:
– k.č. 1572/5 od 123 m²  u ½ dijela površina udjela 61,5 m²),
– k.č. 1530/45 od 187 m², k.č. 1565/3 od 108 m²,
k.č. 1582/3 od 162 m² i  k.č. 1575/5 od 225 m²
– ukupna površina zemljišta: 743,50 m²
– zona i namjena zemljišta: 2. (druga), trgovačko – stambeni centar (namjena: stambena, poslovna, uslužna – trgovačka, garaže)
– početna kupoprodajna cijena zemljišta (kn/m²): 1.981,00 kn/m²
– ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 1.472.873,50 kn
– poseban uvjet: dokaz o su/vlasništvu nekretnina u k.o. Zamet, označenih kao: k.č.br. 1576/1 (čijom parcelacijom nastaje k.č.br. 1576/13), k.č.br. 1576/3,
k.č.br. 1576/4, k.č.br. 1545 (čijom parcelacijom nastaje 1545/4),
k.č.br. 1572/5, k.č.br. 1572/7
– nudi se sklapanje ugovora o zamjeni zemljišta radi formiranja građevne čestice za građenje trgovačko stambenog centra RIO RIJEKA

ZAKUP

11. LOKACIJA U K.O. RUBEŠI
– zakup zemljišta označenog kao:
dio  k.č.1622/42  u z.k.ul. 565,   površine 252 m²
dio  k.č.1622/53  u z.k.ul. 565,   površine 37 m²
dio  k.č. 1622/64 u z.k.ul.565,    površine 63 m²
– namjena: za uređenje građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina
u vlasništvu druge osobe
– površina zemljišta: 352 m²
– godišnja zakupnina: 45,00 kn/m² za površinu zemljišta u I. zoni;
– rok: 10 godina
– poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu postojeće
stambene građevine – k.č. br. 1622/63 k.o. Rubeši
– nudi se sklapanje ugovora o zakupu zemljišta

Osnovni uvjeti natječaja:
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 15.11.2018. (četvrtak) u 13:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 13.30 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se u sobi 413 uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 500,00 kn po lokaciji za prodaju i 200,00 kn po lokaciji za zakup, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na telefon broj 209-455 za lokacije br. 1 – 4 i 11, na 209-204 za lokacije br. 5 – 6  te na 209-438 za lokacije br. 7 – 10.