Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju jednog gradilišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za sveukupno 3 lokacije u k.o.: Sušak-Nova; Srdoči.

PRODAJA:

1. LOKACIJA: GRADILIŠTE  U K.O. SRDOČI

 • prodaja zemljišta označenog kao k.č. 5/1383, k.o. Srdoči (građevna čestica Cp-19 – istočna jedinica dvojne građevine)
 • ukupna površina zemljišta: 647 m²
 • zona i namjena zemljišta: 2. zona, stambena – višeobiteljska (max 4 stana)
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 830,00 kn/m²
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 537.010,00 kn
 • nudi se sklapanje Ugovora o kupoprodaji radi izgradnje višeobiteljske građevine, sukladno odredbama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
 • uplata jamčevine:
  Za sudjelovanje u natječaju za ovu lokaciju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od 25.000,00 kn. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN: HR3224020061500265860 kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, s pozivom na broj: HR00 9019-0IB.

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI:

2. LOKACIJA U K.O. SUŠAK NOVA

 • osnivanje prava služnosti polaganja i imanja vodova na zemljištu označenom kao:
  – k.č. 1443 površine 4469 m², k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od 4.05 m²;
  – k.č. 1447/1 površine 49659 m², k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  373.32 m²;
  – k.č. 1125/2 površine 944 m², k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  1.54 m² ;
  – k.č. 1447/3 površine 7899 m², k.o. Sušak-Nova, u površini služnosti od  5.00 m².
 • ukupna površina služnosti: 383.91 m²
 • početna naknada za osnovanu služnost (kn/m²):
  10,00 kn/m² zauzetog dijela zemljišta
 • ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 3.839,10 kn godišnje
 • poseban uvjet: suglasnost za postavu RUNE telekomunikacijskog kontejnera
 • nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova

3. LOKACIJA U K.O. SRDOČI

 • osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke,
  označenom kao k.č.br. 120/1 površine 184 m², upisanom u z.k.ul. 3189, k.o. Srdoči
 • ukupna površina služnosti: 103 m²
 • zona zemljišta: III. zona
 • početna naknada za osnovanu služnost (kn/m²):
  30,00 kn/m² zauzete površine zemljišta
 • ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 3.090,00 kuna jednokratno
 • poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu zemljišta označenog kao k.č. 120/55 i k.č. 120/81, obje u k.o. Srdoči
 • nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta, na neodređeno vrijeme

Osnovni uvjeti natječaja:

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se:

 • za lokaciju broj 1.  do 15.12.2020. godine (utorak) u 11:00 sati.
 • Za lokacije broj 2 i 3 do 8.12.2020. godine (utorak) u 11:00 sati

Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Javno otvaranje ponuda održat će se na dan predaje ponuda u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, sala za sastanke u prizemlju. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Titov trg 3, sala za sastanke u prizemlju, uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 100,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeće brojeve telefona: