Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke – 9 građevnih čestica u zoni Bodulovo. Prijave za sudjelovanje na licitaciji za svaku pojedinu građevnu česticu predaju se u zatvorenoj omotnici i moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3) do 29.6.2022. godine do 12:00  sati.

PZ Bodulovo logotip

Lokacija: 1. – Građevna čestica 17, površine  8.547 m², max BRP = 8.800 m²
Lokacija  2. – Građevna čestica 23, površine  1.374 m², max BRP =  712 m²
Lokacija  3. – Građevna čestica 24, površine  3.159 m², max BRP = 4.000 m²
Lokacija  4. – Građevna čestica 25, površine 1.035 m², max BRP = 1.124 m²
Lokacija  5. – Građevna čestica 26, površine  1.094 m², max BRP = 1.200 m²
Lokacija  6. – Građevna čestica 27, površine  1.088 m², max BRP = 1.200 m²
Lokacija  7. – Građevna čestica 28, površine 1.075 m², max BRP = 1.200 m²
Lokacija  8. – Građevna čestica 30, površine 1.029 m², max BRP = 1.200 m²
Lokacija  9. – Građevna čestica 31, površine  1.290 m², max BRP = 1.200 m²

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji nekretnine.

OSNOVNI UVJETI:
1. Početna jedinična cijena zemljišta za sve građevne čestice iznosi 61,00 EUR/m2 plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banka na dan ispostave računa

2. Na građevnim česticama koje su predmet natječaja predviđena je izgradnja građevina, poslovne – pretežito uslužne namjene maksimalne visine Po + P + 2,  planirane Detaljnim planom uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/04).

3. Natječaj se provodi usmenim nadmetanjem (licitacijom) u dvije faze:
A) podnošenje pisane prijave
B) licitacija (usmeno nadmetanje)

4. Prijave za sudjelovanje na licitaciji za svaku pojedinu građevnu česticu predaju se u zatvorenoj omotnici i moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3) do 29.6.2022. godine do 12:00  sati u skladu s Natječajnom dokumentacijom. Svaka prijava mora imati potpisanu natječajnu dokumentacije.

5. Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od 100.000,00 kn za lokaciju 1 i za lokaciju 3, a za svaku preostalu pojedinu lokaciju u iznosu od 50.000,00 HRK. Broj računa na uplatu jamčevine nalazi se u Natječajnoj dokumentaciji. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu , a ako natjecatelj čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćeni iznos jamčevine se vraća u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

6. Ponuditelji  se mogu udružiti i zajednički graditi te u tom slučaju moraju dati zajedničku prijavu. Ponuditelj ima mogućnost kupnje samo jedne građevne čestice, samostalno ili udružen.

7. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti navedenih u tablici:
NAPOMENA:
U članku 13. Odluke o Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo određena je namjena planiranih građevina. Kao primarno, navedena je „Poslovna- pretežito uslužna namjena“ čime je planirana gradnja građevina za obavljanje uslužne, zanatske i trgovačke djelatnosti te uređenje skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora.
Realizacija proizvodnih djelatnosti unutar poduzetničke zone Bodulovo, dozvoljena je na način i u opsegu koji ne pretpostavlja primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (N.N. 61/14). Drugim riječima, proizvodne djelatnosti s obzirom na mogućnost obavljanja zanatske djelatnosti, prihvatljive su ukoliko takva djelatnost ne stvara onečišćenja vode i zraka, buku i ostale nepovoljne utjecaje na okoliš, a gospodarenje otpadom obavlja se u skladu sa zakonskim propisima i odlukama Grada Rijeke.

8. Sastavni dio prijave čini Natječajna dokumentacija koja se podiže  na adresi Titov trg 3, uz obveznu prethodnu telefonsku najavu na brojeve 209-279 ili 209-450,  uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 250,00 kn po lokaciji (bespovratno), na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.

9. Otvaranje prijava za sve građevne čestice  održat će se u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u Sali za sastanke dana 29.6.2022. godine u 13:00 sati.

10. Licitacija će se održati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u Sali za sastanke dana 5.7.2022. godine s početkom u 10:00 sati po redoslijedu lokacija iz ovog natječaja.

11. Sve informacije mogu se dobiti na sljedeće brojeve telefona: 051-209-214, 051-209-458 ili  051-209-204, a u slučaju nedostupnosti i dodatno na telefon broj 051- 209-450,., ili putem maila na slijedeće mail adrese: dario.dobrilovic@rijeka.hr , tatjana.vuckovic@rijeka.hr  ili  jelena.karan-cvjetkovic@rijeka.hr.

Kohezijski fond